Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

POK je enoletni izbirni predmet, z možnostjo izbire v 8. ali 9. razredu in predstavlja nadgradnjo določenih vsebin predmeta kemija. Učencem omogoča, da s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela utrdijo, dopolnijo in razširijo znanje, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri rednem pouku kemije. Učenci skozi praktični pouk spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela in se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju. Urijo se v osnovnih laboratorijskih tehnikah in razvijajo znanstveno-eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj ter sposobnost osmišljanja in predstavitve eksperimentalnih rezultatov. Pri izbirnem predmetu POK učenci razvijajo in poglabljajo zlasti naravoslovno pismenost, gradijo na razumevanju osnov znanstvenega mišljenja, ter povezovanju znanja teorije s prakso skozi izkustveno učenje.

Prilagodi izgled strani