Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Izbirni premet: RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (RGT)

Izberejo učenci: 9. razreda

število ur: 35 ur

Nosilec predmeta: Robert Hriberšek

Predmet lahko obiskujejo učenci eno leto. Učenci povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področij in iz življenjskega okolja. Namenjen je tistim učencem, ki si želijo spoznati pot izdelka od ideje do realizacije.

Učenci in učenke pri predmetu:

  • povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področji in iz življenjskega okolja;
  • preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz okolja;
  • spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem svetu;
  • oblikujejo tridimenzionalni model in ga uporabijo s pomočjo dvodimenzionalnih risb pri izdelavi predmeta iz različnih gradiv;
  • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto;
  • s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

 

Izbirni predmet Risanje v geometriji-3D modeliranje bo potekal v računalniški in tehnični učilnici.  Učenci pri 3D modeliranju spoznavajo prostorske odnose in si izboljšajo prostorsko inteligenco. Pridobljeno znanje lahko uporabljajo pri različnih predmetih: matematiki, TIT, likovni vzgoji in računalništvu. Podrobneje spoznajo nekatere postopke prostorske predstavitve predmetov, pri čemer smiselno uporabljajo skiciranje, risanje z risarskim in računalniškim grafičnim orodjem. Spoznajo osnovne značilnosti risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu, predvsem pa znajo kritično presojati in vrednotiti svoje delo.

Kaj bomo počeli: Izkušnje pri skiciranju in risanju povežejo s postopki risanja z računalniškim grafičnim programom Google SketchUp in programom Q-CAD. Pri predmetu boste razvijali ustvarjalnost, udejanjali svoje ideje in izboljševali svojo prostorsko predstavo. V sklopu predmeta učenci iščejo idejo za izdelek, ki bi ga želeli izdelati, ta predmet predstavijo oz. modelirajo v 3D prostoru s programom SketchUp, zanj izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo s programom Google SketchUp, nato pa izdelek izdelajo v delavnici.

 

Prilagodi izgled strani