Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – ŠPORT

SPLOŠNI CILJI
Z izbranimi programi uresničujemo splošne cilje obveznega izbirnega predmeta šport za sprostitev:

 • skrb za skladen telesni razvoj ter zdravo življenje ( splošna kondicijska pripravljenost, navajanje na kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov, zdrava prehrana);
 • pridobivanje in izpopolnjevanje različnih športnih znanj;
 • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev ( spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, spoštovanje športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti);
 • razumeti pozitivne učinke športne dejavnosti in pridobiti trajne športne navade;
 • z medpredmetnimi povezavami bogatiti učenčevo dojemanje vpliva športa in zdravega življenja na oblikovanje harmonične osebnosti.

OPERATIVNI CILJI
Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti:

 • razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti ( aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi;
 • z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo;
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost:

Osvajanje in izpopolnjevanje različnih športnih znanj:

 • izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (odbojka, košarka, plavanje);

Seznanjanje s teoretičnimi informacijami:

 • spoznati pomen redne športne vzgoje;
 • razumeti vpliv športa na zdravje in dobro počutje;
 • razumeti odziv organizma na napor.

Čustveno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja:

 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja ( redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana);
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti;
 • razvijati kulturen odnos do narave in okolja;
 • spoštovati pravila športnega obnašanja;
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH ŠPORT

Pri ocenjevanju upoštevamo naslednja osnovna izhodišča:

 • Vsak učenec, ki se trudi, naj bo uspešen.
 • Vrednotimo predvsem napredek v učenčevem gibalnem znanju, upoštevamo pa tudi individualne spremembe v telesnem in gibalnem razvoju ter prizadevnost in trud, ki ga učenec vloži v delo.
 • Ocena mora biti spodbujajoča; učenca naj pritegne v redno športno dejavnost.
 • Ocena je spodbuda, da se učenec vključi v šport.
 • Glavni kriteriji pri ocenjevanju so poleg športnihznanj tudi prizadevnost in resnost pri delu.
 • Kriteriji ocenjevanja so na začetku šolskega leta jasno predstavljeni vsem učencem.
 • Naloge, ki jih bomo ocenjevali se lahko spreminjajo glede na uspešno predelane tematske sklope.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV (ŠSP) – 7. razred

Pri športu za sprostitev učencem predstavimo športno rekreativne vsebine glede na možnost
okolja, različnih potreb in zanimanja učencev. Program lahko vsebuje vsebine osnovnega
programa in predvsem druge športe (plavanje, pohodništvo, rolanje, kolesarjenje, plezanje, igre z loparji …)

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA

NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA

Učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnemu telesnemu razvoju in omogoča učinkovitost v gibanju. Naučijo se spremljati svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izbrati oblike in vaje, s katerimi jih bodo izboljšali. Učenec preveri svojo telesno pripravljenost in pozna naloge za razvoj moči, gibljivosti in aerobne vzdržljivosti.

Odlično 5 Prav dobro 4 Dobro 3 Zadostno 2 Nezadostno 1
Učenec je napredoval v svojih koordinacijskih in vzdržljivostnih sposobnostih. Učenec je napredoval v eni od  svojih sposobnosti. Ali koordinaciji ali vzdržljivosti. Učenec je dosegel enake rezultate oz. sposobnosti kot jih je že imel. Učenec ni napredoval pri nobeni od navedenih sposobnostih. Učenec ni želel sodelovati pri vzdržljivostnih in koordinacijskih nalogah oz. vajah.

POHODNIŠTVO:

Učenci redno spremljajo svoj srčni utrip. Na vseh pohodih. Seznanimo se z 5 conami srčnega utripa. Učenci razvijajo občutek za srčni utrip, tudi brez merjenja le tega.

Odlično 5 Prav dobro 4 Dobro 3 Zadostno 2 Nezadostno 1
Učenec si zna izmeriti srčni utrip. Pozna tudi vseh pet con srčnega utripa. Ve kaj se v posamezni coni dogaja s človekovim telesom. Učenec si zna izmeriti srčni utrip. Približno pozna pet con srčnega utripa. Učenec si zna izmeriti srčni utrip. Ne pozna posameznih con in kaj se takrat dogaja v človekovem telesu. Učenec si samo z učiteljevo pomočjo izmeri srčni utrip. Ostalih stvari ne pozna Učenec si ne zna izmeriti srčnega utripa.

 

BADMINTON: pravilna postavitev igralca

Odlično 5 Prav dobro 4 Dobro 3 Zadostno 2 Nezadostno 1
Učenec se pravilno in agilno giba po igralni površini. Pravilno se postavlja pod perjanico. Učenec se dokaj pravilno in agilno giba po igralni površini. Ne postavlja se pod perjanico. Učenec je precej pasiven pri odbijanju perjanice. Pravilne postavitve ni. Učenec zaradi pasivnosti ne zadane skoraj nobene perjanice. Učenec preizkusa noče opravljati.

 

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE – 8. razred

Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA

ATLETIKA – Vzdržljivostni tek (Cooperjev test)

Učenec pozna pomen teka oziroma gibanja za zdravje.

Razdalja v metrih dosežena v 12 minutah.

nezadostno 1 zadostno 2 dobro 3 prav dobro 4 odlično 5
učenec preteče 1799 m in manj učenec preteče 1800 m – 1999 m učenec preteče 2000 m – 2199 m učenec preteče 2200 m – 2399 m učenec preteče 2400 m in več

 

KOŠARKA

Uporaba tehničnih in taktičnih elementov v igri – uspešnost v igri, sodelovanje, podajanje,
spodbujanje, fair play. Izvajanje gimnastičnih vaj za ogrevanje.

nezadostno 1 Učenec ne zna vseh tehničnih elementov; pri izvedbi dela večje napake; ne pozna taktičnih rešitev in pravil igre. Vedno izgubi žogo, pri zaključevanju igralnih situacij je neuspešen. Ne pozna pravil igre.
zadostno 2 Učenec uporablja v igri samo nekatere tehnične elemente; pri njihovi izvedbi dela večje napake in jih z večjimi pomanjkljivostmi uporablja v taktičnih rešitvah. Nekoliko slabše se znajde v prostoru, izvedba elementov je počasna. Večkrat izgubi žogo, pri zaključevanju igralnih situacij je običajno neuspešen. Slabo pozna pravila igre.
dobro 3 Učenec uporablja v igri samo nekatere tehnične elemente; izvede jih z večjimi napakami. Uporaba taktičnih rešitev je pomanjkljiva. Ima manjše težave pri gibanju po prostoru, izvedba je počasnejša. Pri zaključevanju igralnih situacij je le delno uspešen. Pozna samo nekatera pravila igre.
prav dobro 4 Učenec uporablja različne tehnične elemente v igri z manjšimi napakami. Zna nekatere osnovne taktične rešitve in jih poskuša uporabiti v igri. Uspešno se giblje po prostoru. Igralne situacije zaključuje učinkovito. Pozna pravila igre.
odlično 5 Učenec zna različne tehnične elemente in jih učinkovito uporablja v različnih taktičnih rešitvah. Uspešno se giblje v prostoru. Igralne situacije zaključuje izredno učinkovito. Pozna pravila igre.

 

KRITERIJ PRI USTNEM OCENJEVANJU ZNANJA (5 vprašanj)

nezadostno 1 zadostno 2 dobro 3 prav dobro 4 odlično 5
dobi učenec, ki nepravilno odgovori na najmanj
štiri vprašanja.

 

dobi učenec, ki delno pravilno odgovori na vsa
vprašanja ob pomoči učitelja.
dobi učenec, ki na tri vprašanja pravilno odgovori brez
pomoči, na dve vprašanji pa s pomočjo učitelja.
dobi učenec, ki pravilno odgovori na štiri
vprašanja brez pomoči učitelja in s pomočjo pri enem vprašanju.
dobi učenec, ki pravilno odgovori na vsa vprašanja
brez pomoči učitelja.

 

IP IZBRANI ŠPORT ODBOJKA – 9. razred

Splošni cilji: Spopolnjevati tehniko in taktiko igre 6:6 na normalnem igrišču do stopnje, ki omogoča sproščeno igro. Pozitivno doživljanje igre.

VSEBINE Dejavnosti učencev Doseženo znanje Naloge za preverjanje in ocenjevanje
PRAKTIČNE TEORETIČNE

Urjenje zgornjega servisa, enojnega bloka in napadalnega udarca.

 

Igra 6:6 na normalnem igrišču.

 

 

Igra 3:3 na mivki.

Osnovna pravila odbojke.

 

Sodniški znaki.

Učenci si
podajajo,
sprejemajo
žogo v igralnih
situacijah.
Urjenje
zgornjega
servisa in
napadalnega
udarca.
Igranje tekem
na izpadanje,
turnirjev,
zbijanje
zmagovalca,
sestava
mešanih ekip,
homogenih…
V igri igrati
vsaj na dva
dotika in
uporabiti
napadalni
udarec ter enojni blok.

Zagotoviti
uspešnost igre
z dvema
dotikoma, pri
tem pa
vključevati
tudi napadalni
udarec.

Osnovna
pravila in
sodniški znaki
(sojenje
tekme, pisanje zapisnika).

Odboj žoge z
zgornjim in
spodnjim
odbojem.

 

Napadalni udarec in
uspešnost
igranja
odbojke.

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA

nezadostno 1 Učenec/ka ne zna osnovnih pravil igre, nobene naloge ne izvede uspešno.
zadostno 2 Učenec/ka izvaja osnovne tehnične elemente v igri napačno in tehnično nepravilno. V igri je nezanesljiv. Prepozna le nekatera osnovna pravila odbojke.
dobro 3 Učenec/ka izvaja zgornji in spodnji odboj in spodnji servis. Pri izvedbi dela napake, gibanje žoge včasih težko kontrolira. Pri izvedbi je še velikokrat nenatančen. V igro odbojke se vključuje, a pri tem dela pogosto napake. Prepozna osnovna pravila odbojke.
prav dobro 4 Učenec/ka izvaja tehnične elemente zanesljivo in v skladu z navodili, vendar z manjšimi napakami v posameznem delu gibanja. V igri odbojke je zanesljiv, dokaj natančen, probleme rešuje s soigralci. Pozna osnovna pravila.
odlično 5 Učenec/ka zna zanesljivo in natančno izvajati osnovne elemente odbojke. Posamezne odboje tekoče povezuje in jih skladno z navodili uporablja v igri odbojke. V igri je aktiven, išče rešitve s soigralci. Pozna osnovna pravila odbojke.

Pripravila: Mitja Kovačič in Karla Karnet

Maribor, 10. 9. 2021

 

Prilagodi izgled strani