Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

V spodnjem prispevku so zapisani primeri nalog, ki jih vrednotimo in ocenjujemo pri pouku športa ter ustrezni kriteriji, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Učitelj športa vse leto in v vseh fazah učnega procesa načrtno spremlja učenčev telesni, gibalni ter funkcionalni razvoj, stopnjo usvojenosti različnih športnih znanj, osebne športne dosežke pri športni vzgoji, na razrednih, šolskih in drugih tekmovanjih, odsotnost, opravičevanje zaradi zdravstvenih problemov in vključevanje v zunajšolske športne dejavnosti.

Spremljava in preverjanje sta podlagi za ocenjevanje športne vzgoje. Pri ocenjevanju učitelj upošteva naslednja osnovna izhodišča:

 • Vsak učenec, ki se trudi, naj bo uspešen.
 • Vrednotimo predvsem napredek v učenčevem gibalnem znanju, upoštevamo pa tudi individualne spremembe v telesnem in gibalnem razvoju ter prizadevnost in trud, ki ga učenec vloži v delo.
 • Osnova za ocenjevanje je doseganje standardov znanja in sposobnosti po vzgojno-izobraževalnih obdobjih, ki so opredeljeni v učnem načrtu.
 • Ocena mora biti spodbujajoča; učenca naj pritegne v redno športno dejavnost. Ocena ne sme imeti selektivne funkcije; zanimanje učencev poskušamo preusmeriti od ocenjevanja k vsebinam in vrednotam športa.
 • Kriteriji ocenjevanja so jasno predstavljeni vsem učencem.
 • Ocenjujejo se lahko različna področja: praktični prikazi oz. nastopi, pisni in ustni ter drugi izdelki.
 • Ocenjuje se takrat, ko je določena praktična in teoretična vsebina obravnavana in utrjena ter jo obvlada večina učencev. Glede na individualne značilnosti učencev lahko učitelj preverja in ocenjuje različne vsebine.

V drugi in tretji triadi devetletke učenci pri pouku športne vzgoje pridobijo številčno oceno od 1 do 5. Če je učenec zaradi zdravstvenih težav, dalj časa opravičen športne vzgoje, je za tisto obdobje neocenjen. Prinesti pa mora opravičilo zdravnika. V primerih, ko ima učenec manjše zdravstvene ali druge težave, zadostuje opravičilo staršev v šolsko knjižico ali preko maila učitelju športa (do pet dni). Učenci so dolžni na uro športne vzgoje redno prinašati športno opremo, to so: kratke hlačke, majica s kratkimi rokavi, šolski copati ali športna obutev po dogovoru.

PREVERJAMO- VREDNOTIMO OCENJUJEMO
 • gibalna znanja
 • gibalna znanja (tehnika izvedbe in taktika v igri)
 • teoretična znanja
 • trud in prizadevanje
 • športno opremo
 • sodelovanje v šolskih in izven šolskih športnih aktivnostih
 • higieno
 • znanje pri predmetih, ki se ne ocenjujejo (športnovzgojni karton, plavanje, smučanje, pohodništvo).
 • praktična znanja,
 • teoretična znanja,
 • oboje ocenjujemo pri naslednjih športnih panogah in disciplinah:

II. TRILETJE (6. razred): atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo, ples, mala odbojka, mala košarka, mali nogomet in mali rokomet, hokej, namizni tenis, badminton.

III. TRILETJE (7., 8., 9. razred): atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo, ples, odbojka, košarka, nogomet, rokomet, hokej, namizni tenis, badminton.

 • estetski vidik, pri športih, kjer je to del izvedbe (gimnastika, ples)

OSNOVNI KRITERIJI OCENJEVANJA

OCENA

OPIS OCENE

 

ODLIČNO

5

 

Učenec presega optimalno znanje, ki je določeno v učnem načrtu in ciljih šolske športne vzgoje in učinkovito, racionalno, varno in samostojno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Zelo dobro obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z vsemi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Zavzeto sodeluje pri urah in pogosto pomaga pri pouku, (kot vodja, demonstrator in izvajalec) ter organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Zelo dobro sodeluje s sošolci in športnim pedagogom, s tem si širi obzorje znanja in poznavanja športa. Je obziren in spoštljiv do drugih. Samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Ima odlične (optimalne in boljše) športne dosežke. Dobro pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – sposoben je samostojnega sojenja. Redno prinaša športno opremo.

PRAV DOBRO

4

 

Učenec presega optimalno znanje, ki je določeno v učnem načrtu in ciljih šolske športne vzgoje in učinkovito, racionalno, varno in samostojno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Zelo dobro obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z vsemi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Pogosto pomaga pri pouku, (kot vodja, demonstrator in izvajalec) in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Zelo dobro sodeluje s sošolci in športnim

pedagogom. Do drugih je obziren in spoštljiv. Samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Ima odlične (optimalne in boljše) športne dosežke. Dobro pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – sposoben je samostojnega sojenja. Redno prinaša športno opremo.

DOBRO

3

 

Učenec presega temeljno znanje, določeno v učnem načrtu in ciljih šolske športne vzgoje in varno in samostojno obvladuje manj zahtevnejše gibalne naloge. Zahtevnejše naloge opravi z aktivnim ali pasivnim varovanjem. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z nekaterimi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Včasih pomaga pri pouku in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Sodeluje s sošolci in

športnim pedagogom ter je spoštljiv do drugih. Spremlja svoj napredek. Ima povprečne (temeljne in boljše) športne dosežke. Pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – zna soditi skupaj z učiteljem. Redno prinaša športno opremo.

ZADOSTNO

2

 

Učenec komaj dosega minimalno, temeljno znanje, določeno v učnem načrtu in ciljih šolske športne vzgoje. Zahtevnejše gibalne naloge opravi samo z aktivnim varovanjem in s prilagojenimi pogoji ter z večjimi tehničnimi napakami. Slabo obvladuje teoretična in praktična znanja. Delno sodeluje na urah športne vzgoje. Ni v celoti obziren in spoštljiv do drugih. Redko spremlja svoj napredek in ga zna vrednotiti samo s pomočjo. Dosega temeljne športne rezultate. Pozna enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Športne opreme ne prinaša redno.

NEZADOSTNO

1

 

Učenec ne dosega minimalnega, temeljnega znanja, določenega z učnim načrtom in cilji šolske športne vzgoje. Ne obvladuje teoretična in praktična znanja in ne more samostojno opraviti enostavnejših nalog. Le delno sodeluje pri urah. Ni v celoti obziren in spoštljiv do drugih. Ne spremlja svoj napredek in ga ne zna samostojno vrednotiti. Vedno je potrebno aktivno varovanje. Ne dosega temeljnih športnih rezultatov. Pozna le nekatera enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Športne opreme ne prinaša redno.

MERILA, OPISNIKI IN NALOGE POSAMEZNIH ŠPORTNIH ZVRSTI, KI JIH OCENJUJEMO

SPLOŠNA MERILA
ODLIČNO 5 Učenec izvede izbrano nalogo tekoče in zanesljivo brez tehničnih napak.
PRAV DOBRO 4 Učenec izvede izbrano nalogo tekoče, vendar z manjšo napako v enem od delov gibanja.
DOBRO 3 Učenec izvede izbrano nalogo tekoče, vendar manj zanesljivo in z manjšimi tehničnimi napakami v več strukturnih delih naloge.
ZADOSTNO 2 Učenec izvede izbrano nalogo z večjo tehnično napako v enem od strukturnih delov naloge.
NEZADOSTNO 1 Učenec ne opravi minimalnih zahtev naloge.

 

 

ATLETIKA
ODLIČNO 5 Učenec izvede osnovni element ali osnovne elemente tekoče in zanesljivo brez tehničnih napak.
PRAV DOBRO 4 Učenec izvede osnovni element ali osnovne elemente tekoče in zanesljivo z manjšimi tehničnimi napakami v enem od strukturnih delov elementa (npr. pri zaletu, metu ali pri odrivu).
DOBRO 3 Učenec izvede osnovni element ali osnovne elemente tekoče z manjšimi tehničnimi napakami v več strukturnih delih elementa (npr. pri zaletu, metu in odrivu) ali večjo tehnično napako v enem od strukturnih delov (npr. pri doskoku).
ZADOSTNO 2 Učenec izvede osnovni element ali osnovne elemente z večjimi tehničnimi napakami.
NEZADOSTNO 1 Učenec ne izvede enega ali več elementov, ki predstavljajo standard znanja iz učnega načrta.

 

GIMNASTIKA
ODLIČNO 5 Učenec izvede osnovni element ali povezavo elementov samostojno, tekoče in zanesljivo brez tehničnih in estetskih napak in doseže odlične vrednosti (točke) za izvedbo elementa ali povezavo elementov v vajo. V praksi uporabi pojem varovanje drugega in samovarovanje.
PRAV DOBRO 4 Učenec izvede osnovni element ali povezavo elementov samostojno, tekoče in zanesljivo z manjšimi estetskimi napakami in doseže prav dobre vrednosti (točke) za izvedbo elementa ali povezave elementov v vajo. V praksi uporabi pojem varovanje drugega.
DOBRO 3 Učenec izvede osnovni element ali povezavo elementov samostojno in tekoče z manjšimi tehničnimi in estetskimi napakami in doseže dobre vrednosti (točke) za izvedbo elementa ali povezave elementov v vajo.
ZADOSTNO 2 Učenec izvede osnovni element ali povezavo elementov samostojno z večjimi tehničnimi oziroma estetskimi napakami ali v olajšanih okoliščinah (npr. s pomočjo strmine) in/ali v prilagojeni obliki – s pomočjo in doseže temeljne vrednosti (točke) za izvedbo elementa ali povezave elementov v vajo.
NEZADOSTNO 1 Učenec ne izvede elementa ali njihove povezave, ki predstavlja standard znanja iz učnega načrta.

 

POSAMEZNI ELEMENTI: NOGOMET, KOŠARKA, ODBOJKA, ROKOMET, HOKEJ
ODLIČNO 5 Učenec izvede celotno gibalno nalogo zanesljivo, tekoče, pravilno in skladno z navodili. Učenec učinkovito in racionalno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge ali celo presega znanje, ki je določeno v učnem načrtu. Naloge izvaja samostojno, zanesljivo in brez napak.
PRAV DOBRO 4 Učenec izvaja naloge samostojno z manjšimi napakami. Dosega v učnem načrtu določeno raven znanja, je prizadeven in napreduje. Dobro obvlada teoretična znanja in pravila, ki so povezana s procesom športne vzgoje in posamezno panogo.
DOBRO 3 Učenec izvaja naloge samostojno vendar ne popolnoma zanesljivo. Med izvedbo nalog naredi eno večjo in nekaj manjših napak. Pomanjkljivosti se pojavljajo pri izvajanju zahtevnejših športnih vsebin. Primerno napreduje in dosega minimalno raven športnega znanja. Površno obvlada teoretična znanja in pravila, ki so povezana s posamezno panogo.
ZADOSTNO 2 Učenec izvaja naloge samostojno vendar nezanesljivo z večjimi napakami. Naloge izvede s pomočjo učitelja ali v olajšanih okoliščinah. Ima težave pri izvedbi kompleksnejših športnih vsebin in ne dosega minimalne ravni zahtevanega znanja. Zelo površno obvlada teoretična znanja in pravila, ki so povezana s to športno panogo.
NEZADOSTNO 1 Učenec nalog ne izvede samostojno ali jih sploh ne izvede (tudi s pomočjo učitelja ne). Ne dosega minimalne ravni športnega znanja. Učenec ne obvlada minimalnih teoretičnih znanj.

 

IGRA
ODLIČNO 5 Učenec zna različne tehnične elemente in jih učinkovito uporablja v različnih taktičnih rešitvah. Uspešno se giblje v prostoru. Igralne situacije zaključuje izredno učinkovito. Pozna pravila igre.
PRAV DOBRO 4 Učenec uporablja različne tehnične elemente v igri z manjšimi napakami. Zna nekatere osnovne taktične rešitve in jih poskuša uporabiti v igri. Uspešno se giblje po prostoru. Igralne situacije zaključuje učinkovito. Pozna pravila igre.
DOBRO 3 Učenec uporablja v igri samo nekatere tehnične elemente; izvede jih z večjimi napakami. Uporaba taktičnih rešitev je pomanjkljiva. Ima manjše težave pri gibanju po prostoru, izvedba je počasnejša. Pri zaključevanju igralnih situacij je le delno uspešen. Pozna samo nekatera pravila igre.
ZADOSTNO 2 Učenec uporablja v igri samo nekatere tehnične elemente; pri njihovi izvedbi dela večje napake in jih z večjimi pomanjkljivostmi uporablja v taktičnih rešitvah. Nekoliko slabše se znajde v prostoru, izvedba elementov je počasna. Večkrat izgubi žogo, pri zaključevanju igralnih situacij je običajno neuspešen. Slabo pozna pravila igre.
NEZADOSTNO 1 Učenec ne zna vseh tehničnih elementov; pri izvedbi dela večje napake; ne pozna taktičnih rešitev in pravil igre. Vedno izgubi žogo, pri zaključevanju igralnih situacij je neuspešen. Ne pozna pravil igre.

Primeri nalog, ki jih bomo ocenjevali:

RAZRED

      6. RAZRED

 

      7. RAZRED
ŠPORTNA ZVRST NALOGE NALOGE

 

ATLETIKA

Dolgotrajnejši tek v naravi v pogovornem tempu (od 10 do 15 min.).

Skok v daljino iz odrivne cone z daljšim zaletom.

ABC teka; hopsanje, skiping.

Nizek štart in štartni pospešek.

Met voretksa/žvižgača z zaletom.

Opis osnovnih atletskih pojmov.

Dolgotrajnejši tek v naravi v pogovornem tempu (od 10 do 15 min.).

Predaja štafete v hoji in lahkotnem teku.

Met voretksa z zaletom.

Skok v višino s prekoračno tehniko.

Tehnične in tekaške discipline.

 

KOŠARKA

Vodenje s spremembo ritma in smeri z menjavo po obratu.

Dvokorak.

Pokrivanje napadalca z žogo in brez nje.

Igra 3:3 na en koš in 4:4 na dva koša.

Pomen osnovnih košarkarskih pojmov.

Vodenje z različnimi menjavami (spredaj, zadaj, po obratu).

Dvokorak (obe strani).

Odkrivanje in vtekanje v igri 3:3.

Proti napad 3:0, 3:2.

Igra 3:3 na en koš in 4:4 na dva koša.

Pomen odkrivanja in vtekanja, poznati napako sredine.

 

GIMNASTIKA

Premet vstran z obratom 90˚.

Stoja na  glavi.

Preval naprej in nazaj.

Skok skrčeno z MPP.

Preskok orodja raznožno in skrčeno .

Poznavanje gimnastičnih orodij in prvin.

Premet vstran z obratom 90˚.

Stoja na rokah ob steni.

Premet na stran.

Skok raznožno-prednoženo z MPP.

Preskok orodja raznožno in skrčeno brez opore.

Poznavanje gimnastičnih orodij in prvin.

 

MALA ODBOJKA

Zgornji odboj čez vrvico v paru in spodnji odboj po podaji.

Spodnji servis.

Igra male odbojke.

Pravila igre in sodniški znaki.

 

Podaje z  zgornjim in spodnjim odbojem v paru.

Udarec žoge s tal.

Igra male odbojke.

Razložiti pravila igre in sodniške znake.

 

MALI NOGOMET

Podaje v paru z nartom na mestu in v gibanju z ND stopala z dvema in enim dotikom.

Slalom vodenja žoge s SZD stopala

Udarjanje s SND stopala v okvir vrat po preigravanju.

Igra malega nogometa 4+1 s postavitvijo 2:2.

Poznavanje pravil malega nogometa.

Dvojna podaja na mestu in v gibanju.

Streljanje na vrata s polaktivnim in aktivnim obrambnim igralcem.

Igra malega nogometa 4+1 s prenosom žoge preko srednjega igralca.

Poznavanje pravil malega nogometa, poznati taktični element dvojne podaje.

 

ROKOMET

Podajanje in lovljenje s komolčno podajo v gibanju.

Strel iz tri koračnega zaleta.

Osnovna obramba 6:0.

Izvajanje kazenskega strela in branjenje.

Igra rokometa 6+1.

Poznavanje osnovnih pravil igre in sodniških znakov.

Podajanje žoge v naletu.

Strel iz tri koračnega zaleta s pasivno obrambo.

Proti napad 2:0.

Igra rokometa 6+1 z obrambo na polovici.

Poznavanje osnovnih pravil igre in sodniških znakov.

 

RAZRED

      8. RAZRED

 

      9. RAZRED
ŠPORTNA ZVRST NALOGE NALOGE

 

ATLETIKA

Dolgotrajnejši tek v naravi v pogovornem tempu (od 10 do 15 min.).

ABC teka; tek s poudarjenim odrivom, nizki skipping, hopsanje.

Predaja štafete v lahkotnem teku.

Suvanje krogle.

Skok v višino s prekoračno in flop tehniko.

Energijski procesi, prehrana v športu.

Dolgotrajnejši tek v naravi v pogovornem tempu (od 10 do 15 min.).

ABC teka; kombinacije tekaških vaj.

Predaja štafete.

Našteti osnovne tekaške metode treniranja.

 

KOŠARKA

Križanje z vročanjem in brez vročanja žoge.

Taktika igre po križanju dveh igralcev.

Horog met na koš.

Pressing obramba.

Igra 4:4 in 5:5 na dva koša.

Razložiti pomen pressing obrambe, našteti taktične rešitve napada po križanju.

Blok po podani žogi in obramba bloka.

Taktika igre po bloku.

Igra 5:5 s centrom.

Obramba s podvajanjem.

Igra 4:4 in 5:5 na dva koša.

Našteti možnosti obrambe pri bloku, pozicije igralcev v napadu.

 

GIMNASTIKA

V preval naprej iz stoje na rokah.

Skok z obratom 180˚ z MPP.

Poznavanje gimnastičnih orodij in prvin.

Preskok – raznožka in skrčka.

Preval letno.

Preval nazaj v stojo s pomočjo.

Stoja preval.

Preskok – raznožka in skrčka.

Preval letno.

Poznavanje gimnastičnih orodij in prvin.

 

ODBOJKA

Kombinacija podaj; zgornji odboj, spodnji odboj, udarec.

Enojni blok.

Igra 6:6; taktika sprejemanja in napada.

Razložiti pravila igre in sodniške znake.

Napadalni udarec iz skoka.

Dvojni blok.

Igra 6:6; igra na tri dotike.

Razložiti taktiko sprejemanja in napada.

 

MALI NOGOMET

Sprejemanje dolge visoke žoge.

Udarjanje žoge z glavo.

Predložek s krila po visokem sprejemu žoge.

Igra malega nogometa 4+1.

Poznavanje pravil malega nogometa, poznati taktični element dvojne podaje.

Preigravanje s prestopanjem in rollingom.

Igra malega nogometa 4+1. Poznavanje pravil malega nogometa, poznati taktični element dvojne podaje.

 

ROKOMET

Križanje dveh igralcev z ruggby podajo in strelom na gol.

Strel iz tri koračnega zaleta z aktivno obrambo.

Igra rokometa 6+1 s presingg obrambo.

Poznavanje osnovnih pravil igre in sodniških znakov.

Igra krožnega igralca na črti.

Igra rokometa 6+1 z obrambo 5+1.

Poznavanje osnovnih pravil igre in sodniških znakov.

 

OPOMBA: Učitelj lahko v posameznih razredih izbira enake naloge iz posameznih tematskih sklopov, spremenijo se le zahtevani kriteriji za dosego določene ocene. Učence pred ocenjevanjem vedno opozorimo na kriterije in na to katere so večje ter manjše napake pri izvedbi nalog, na katere bomo posebej pozorni.

Učenci lahko pridobijo oceno s praktičnim prikazom nalog in posameznih elementov, eno oceno pa tudi s preverjanjem teoretičnega znanja (ustno) ter s predstavitvijo referata ali seminarske naloge.

PRIMERI KRITERIJEV OCENJEVANJA

 • PLES: BLUES

Učenci, vsak posebej, plešejo blues. Učitelj spremlja vsakega učenca posebej in mu za opravljeno nalogo, na podlagi kriterijev, določi oceno. Učenci lahko nalogo opravijo dvakrat, velja pa boljša ocena.

Naloga:

Učenci samostojno, po glasbi, plešejo blues.

Merila:

Ocena 5 Učenec zna samostojno zaplesati tri različne plesne slike, ki jih med seboj tekoče povezuje. Gibanje je estetsko, v sproščeni plesni drži in usklajeno z glasbo.
Ocena 4 Učenec zna samostojno zaplesati tri različne plesne slike, ki jih med seboj tekoče povezuje z manjšimi tehničnimi/estetskimi napakami. Gibanje usklajuje z glasbo. Plesna drža je sproščena.
Ocena 3 Učenec zna samostojno zaplesati najmanj dve različni plesni sliki, ki jih tudi poveže, a povezava ni popolnoma tekoča, gibanje pa ni popolnoma usklajeno z glasbo. Med izvedbo oziroma povezavo plesnih figur naredi večjo tehnično/estetsko napako in ponavlja manjšo ritmično napako. Plesna drža je toga (napeta).
Ocena 2 Učenec zna samostojno zaplesati najmanj eno do dve plesni sliki. Med izvedbo oziroma povezavo naredi večjo tehnično/estetsko napako in večjo ritmično napako, ter manjše tehnične/estetske napake, ki jih ponavlja. Gibanje težko usklajuje z glasbo, plesna drža je nesproščena, pogled večkrat usmeri v tla.
Ocena 1 Učenec ne zna zaplesati nobene plesne figure.

Veliki tehnični in estetski napaki:

 • Učenec oziroma učenka ne izvaja predpisanih plesnih korakov v posamezni sliki v določenem zaporedju.
 • Ne izvaja plesnih korakov po prstih oziroma celih stopalih.

Majhne tehnične in estetske napake:

 • Ne pleše popolnoma v plesni smeri.
 • Plesna drža (latinskoameriška) je tehnično pomanjkljiva.
 • Telo je napeto.
 • Pogled je usmerjen v tla.
 • Ne zaključi popolnoma osnovnih vaj in obratov.
 • Pleše zunaj določenega prostora.
 • Pri plesu koraka (kot vojak).

Veliki ritmični napaki:

 • Gibanje je popolnoma neusklajeno z glasbo.
 • Pleše brez ritma več kot polovico celotne naloge.

Majhna ritmična napaka:

 • Učenec v nekaj taktih zaostaja v ritmu ali pa prehiteva.

 

 • ATLETIKA: NIZKI SKIPING

Učenec stoji za startno črto z obrazom je obrnjen proti sredini telovadnice. Iz začetne postavitve (stopala so postavljena v širini bokov), začne v zmernem ritmu izvajati nizki skiping na razdalji 15m. Prostor do prve črte (dolg 3 metre) je namenjen uvodnemu delu, kjer naj učenec ujame ritem, drugi del (10 metrov) pa je prostor, kjer ocenimo učenčevo izvedbo naloge. Učenec izvede nalogo tako, da opravi najprej predhodni poskus in nato dve izvedbi za oceno. Učitelj oceni izvedbo naloge v za to označenem delu prostora z ocenami od 1 do 5.

Opis tehnike, naloge:

Začetna postavitev: stopala so vzporedno nekoliko razmaknjena. Zgornji del telesa je vzravnan v navpičnici, glava je v normalnem položaju – v podaljšku hrbtenice, pogled je usmerjen naprej. Roke so pokrčene v komolcih v višini bokov. Gibljejo se iz ramena sproščeno ob telesu v smeri naprej-nazaj, diagonalno z delom nog. Leva roka spremlja delo desne noge in desna roka spremlja delo leve noge. Boki so visoko in napeti. Učenec se premika naprej z izrazito kratkimi koraki, z aktivnim in prožnim postavljanjem stopal: prsti – celo stopalo – peta. Stopalo postavi na sprednji del, nato z aktivnim spuščanjem pete na celo stopalo, tako, da se s peto tal samo dotakne. Stopala postavlja naravnost v smeri teka, tako da z rahlim dvigom kolena potegne stegno naprej, prsti te noge so spuščeni in se dotikajo podlage. Noga se v kolenu popolnoma iztegne, šele takrat začne delo zadnja noga, ki je bila popolnoma iztegnjena v kolenskem sklepu. V trenutku postavitve sprednje noge na tla prične sočasno z rahlim dvigom kolena zadnje noge.

Merila:

Ocena 5 Učenec izvede nalogo ritmično brez tehničnih napak ali z eno majhno tehnično napako.
Ocena 4 Učenec izvede nalogo ritmično, a z majhnimi tehničnimi napakami.
Ocena 3 Učenec izvede naloge ritmično, a naredi med izvedbo eno veliko tehnično napako.
Ocena 2 Učenec ne izvede naloge ritmično. Med izvedbo naredi velike in majhne tehnične napake.
Ocena 1 Učenec ne izvede naloge nizki skiping.

Večje tehnične napake:

 • postavljanje stopal naprej na peto,
 • postavljanje noge na cela stopala (prestopanje. Ne postavlja: prsti – celo stopalo – peta), nepopolna iztegnitev v kolenskem in skočnem sklepu,
 • roke ritmično, diagonalno ne sledijo delu nog, – sedenje (boki so nizko).

Manjše tehnične napake:

Kot majhno napako ovrednotimo tisto tehnično napako, ki ne vpliva bistveno na izvedbo nizkega skipinga, a povzroči nezanesljivost pri izvedbi.

 • ATLETIKA: NIZKI ŠTART IN ŠTARTNI POSPEŠEK

Učenci, vsak posebej izvedejo nizki štart s štartnim pospeškom. Učitelj spremlja vsakega učenca posebej in mu za opravljeno nalogo, na podlagi kriterijev, določi oceno. Učenci lahko nalogo opravijo dvakrat, velja pa boljša ocena.

Naloga:

Učenci individualno, za oceno, izvajajo nizki štart. Učenec si sam pripravi štartni blok in na povelje izvede štart z iztekom približno 10 m. Štartna povelja lahko daje učitelj ali pa za to usposobljen učenec.

Merila:

Ocena 5 Učenec izvede osnovni element ali osnovne elemente tekoče in zanesljivo brez tehničnih napak ali z eno manjšo tehnično napako.
Ocena 4 Učenec izvede osnovni element ali osnovne elemente tekoče in zanesljivo z manjšimi tehničnimi napakami.
Ocena 3 Učenec izvede osnovni element ali osnovne elemente tekoče z manjšimi tehničnimi napakami in eno večjo tehnično napako.
Ocena 2 Učenec izvede osnovni element ali osnovne elemente z več večjimi in manjšimi tehničnimi napakami.
Ocena 1 Učenec ne izvede naloge in ne zadosti minimalnim standardom znanja iz učnega načrta.

Večje tehnične napake:

Pri štartnem povelju »na mesta«: Nepravilna postavitev štartnih blokov.

Pri štartnem povelju »pozor«: Telesna teža ni enakomerno razporejena na roke in noge.

Pri »izhodu iz bloka«: Učenec izstopi iz štartnega bloka, stopala niso oprta ob stopalke štartnega bloka.

Pri štartnem pospešku: Štartni pospešek pojema.

Manjše tehnične napake:

Pri štartnem povelju »na mesta«: teža ni enakomerno razporejena na roke in noge. Opazovanje, štarterja, sodnikov, gledalcev,…

Pri štartnem povelju »pozor«: Ramena so za štartno črto. Previsok položaj bokov. Prenizek položaj bokov.

Pri »izhodu iz štartnega bloka«: Učenec »klecne« po izhodu iz bloka, ni aktivne postavitve zamašne noge po izhodu iz bloka. 

 • ODBOJKA: ZGORNJI ODBOJ

Naloga je sestavljena iz dveh delov:

A: Učenec se postavi na sredino kroga, ki označuje vrh »rakete« na košarkarskem          igrišču. Z metom žoge v zrak začne izvajati zgornje odboje (min. 6 zaporednih odbojev.

B: Učenec se postavi 2m stran od mreže (200 cm). Na drugi strani stoji učitelj, ki učencu vrže žogo čez mrežo 8x, le-ta mu jo mora z zgornjim odbojem vrniti.

Merila:

Ocena 5 Učenec izvede celotno gibalno nalogo zanesljivo, tekoče, pravilno in skladno z navodili. Učenec učinkovito in racionalno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge ali celo presega znanje, ki je določeno v učnem načrtu. Naloge izvaja samostojno, zanesljivo in brez napak.
Ocena 4 Učenec izvaja naloge samostojno z manjšimi napakami. Dosega v učnem načrtu določeno raven znanja, je prizadeven in napreduje. Dobro obvlada teoretična znanja in pravila, ki so povezana s procesom športne vzgoje in posamezno panogo.
Ocena 3 Učenec izvaja naloge samostojno vendar ne popolnoma zanesljivo. Med izvedbo nalog naredi eno večjo in nekaj manjših napak. Pomanjkljivosti se pojavljajo pri izvajanju zahtevnejših športnih vsebin. Primerno napreduje in dosega minimalno raven športnega znanja. Površno obvlada teoretična znanja in pravila, ki so povezana s posamezno panogo.
Ocena 2 Učenec izvaja naloge samostojno vendar nezanesljivo z večjimi napakami. Naloge izvede s pomočjo učitelja ali v olajšanih okoliščinah. Ima težave pri izvedbi kompleksnejših športnih vsebin in ne dosega minimalne ravni zahtevanega znanja. Zelo površno obvlada teoretična znanja in pravila, ki so povezana s to športno panogo.
Ocena 1 Učenec nalog ne izvede samostojno ali jih sploh ne izvede (tudi s pomočjo učitelja ne). Ne dosega minimalne ravni športnega znanja. Učenec ne obvlada minimalnih teoretičnih znanj.

Kriteriji za ocenjevanje:

Prvi del naloge;

 • Gibanje pod žogo
 • Pokrčenje v kolenih in iztegnitev ob odboju
 • Kontrola žoge (učenec ne zapusti kroga)

Drugi del naloge;

 • Natančnost zadevanja cilja  (učenec uspešno vrne žogo vsaj 3x)

Večje tehnične napake:

 • ni gibanja pod žogo,
 • ni pokrčenja v kolenih in iztegnitve,
 • učenec ne kontrolira žoge,
 • učenec ne vrne žoge čez mrežo

Manjše tehnične napake:

 • podaja žoge izpred prsi,
 • ni pravilno nastavljenih dlani,
 • ni iztegnitve rok po odboju,
 • ni »mehkobe« gibanja (gibi so sunkoviti),
 • komolci so preveč skupaj,
 • nepravilna postavitev nog.

 

 • OCENA REFERATA ali SEMINARSKE NALOGE
OCENA REFERATA ALI SEMINARSKE NALOGE Odlično 5 Prav dobro 4 Dobro 3 Zadostno 2 Nezadostno 1
VSEBINA Vsebina je obsežna, zanimiva in natančno predstavljena. Vsebina je zanimiva in natančno predstavljena. Vsebina je skromna in skromno predstavljena. Vsebina je skromna in površno predstavljena. Učenec ne doseže minimalnih standardov
PREDSTAVITEV Predstavitev je jasna in natančna. Predstavitev je natančna. Predstavitev ni natančna. Predstavitev je površna. Učenec ne doseže minimalnih standardov.
PLAKAT, POWER POINT PREDSTAVITEV Izdelan je estetsko, pregledno in smiselno. Izdelan je smiselno in pregledno. Izdelan je skromno. Izdelan je zelo skromno. Učenec ne doseže minimalnih standardov.
PREVERJANJE ZNANJA Učenec zna zelo dobro odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja in odgovore tudi utemeljiti. Zna odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Zna odgovoriti na nekatera zastavljena vprašanja. Zna površno odgovoriti na nekatera zastavljena vprašanja. Učenec ne doseže minimalnih standardov.

Učenci bodo ob vsakem tematskem sklopu natančno seznanjeni z nalogami in podrobnimi kriteriji ocenjevanja.

Pripravila: Mitja Kovačič in Karla Karnet

September 2021

 

Prilagodi izgled strani