Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Spoštovani starši, drage učenke in učenci,

izbirni predmeti so tisti, ki osnovno šolo naredijo v zadnjem vzgojno izobraževalnem obdobju pestro in raznoliko. Vsakemu učencu omogočijo, da v paletipredmetov, ki jih ponujamo, najde takšne, ki mu bodo v razvedrilo, pri katerih se bo naučil česa novega in zanimivega, kjer bo razvijal ročne spretnosti, v katerih bo lahko izrazil svojo nadarjenost ali mordaodkril o sebi kaj, česar do sedaj še ne pozna. V želji, da bi bila vaša odločitev za izbirne predmete lažja in v skladu z vašimi željami, smo vam pripravili kratke opise izbirnih predmetov, ki jih ponujamo za naslednje šolsko leto. Upamo, da bo vsak našel kaj zase.
Jasmina Voršič, ravnateljica

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

so predmeti, ki si jih učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere glede na svoj interes, zaradi česar je zanj šola zanesljivo zanimivejša. Tudi ti predmeti se ocenjujejo in imajo svoj strokovno potrjen učni načrt. Vsakemu predmetu je namenjenih 35 ur (tujemu jeziku 70), razen v 9. razredu, ko je teh ur zaradi zgodnejšega zaključkapouka le 32. Izbirni predmeti niso namenjeni le poglabljanju znanja z nekega področja, temveč tudi nadgradnji znanja s tega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja in tudi odkrivanju interesov za poklice. Temu so prilagojene tudi metode dela: nabiranje izkušenj z dejavnim delom na terenu, laboratorijskim in eksperimentalnim delom, samostojnim in vodenim opazovanjem ter projektnim delom.

KAKO SE BO UČENEC ODLOČAL

Učenci morajo obiskovali izbirne predmete 2 ali 3 ure tedensko.

 • Tisti, ki se bodo odločili za dve uri tedensko, lahko izberejo:   2 predmeta po 1 uro ali 1 predmet, ki traja 2 uri (tuji jezik nemščina).
 • Učenci, ki se bodo odločili za 3 ure izbirnih predmetov na teden, morajo prinesti podpisano izjavo staršev, da se strinjajo z otrokovo odločitvijo.
 • Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javnoveljavnim  programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javnoveljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

ORGANIZACIJA POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Zaradi lažje organizacije pouka in predvsem zato, da učenci ne bodo imeli v urniku prostih ur, bomo pouk izbirnih predmetov organizirali na naslednji način:

 • tuji jezik dvakrat tedensko,
 • nekateri predmeti se bodo izvajali enkrat tedensko,
 • lahko tudi vsakih 14 dni blok ura ali
 • dve uri tedensko v prvi oziroma drugi polovici leta.

SPREMEMBA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenec lahko do konca septembra spremeni izbirni predmet, a njegova odločitev ne sme vplivati na število skupin in urnik (pouk namreč že poteka po ustaljenem urniku).

POVEZAVA DO PRIJAVNICE

PRIJAVNICA_7

 

OPIS POSAMEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA:

UBE - Urejanje besedil
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Goran Tušak

V sodobnem svetu si življenja brez uporabe računalnika skorajda ne znamo več predstavljati. Računalniki in računalniško vodene naprave nas spremljajo na vsakem koraku. Smiselno je, da znamo te naprave pravilno uporabljati, se pravi na tak način, da nam bodo pri našem vsakdanjem delu v korist. Učenci računalnik nemalokrat uporabljate izključno za zabavo in za tratenje dragocenega časa. Slednje je seveda močno narobe. Pri računalništvu se bomo zato (na)učili uporabljati računalnik kot orodje, s katerim si lahko vsakdanja opravila močno olajšamo in poenostavimo. Se pravi: RAČUNALNIK JE ORODJE! Natančneje – množica nadvse uporabnih orodij oz. programov, ki se jih bomo naučili uporabljati! Če je ime predmeta “Urejanje besedil” dokaj suhoparno in ne obljublja bistveno kaj novega, vedi, da je pouk omenjenega predmeta čisto nekaj drugega. Pri pouku se ne ukvarjamo samo in zgolj z uporabo določenega urejevalnika besedil, temveč vzporedno s tem spoznamo še množico drugih znanj in programskih orodij. Naj jih naštejem samo nekaj:

 • zgradba in delovanje računalnika;
 • spoznavanje različnih perifernih naprav: digitalni fotoaparat, skener, videokamera,…;
 • napredna uporaba operacijskega sistema;
 • napredna uporaba določenega urejevalnika besedil (Ali morebiti veš, kaj so “spojni dokumenti” ter kako natisniti dvesto naslovov za rojstnodnevno zabavo na dvesto pisemskih ovojnic?);
 • uporaba programa za digitalno obdelavo fotografij – priprava fotografij za tiskanje;
 • uporaba programa za izdelavo modernih grafičnih sporočil (vabil, reklamnih oglasov, nalepk, tatoojev, ipd.);
 • napredno tiskanje dokumentov;
 • in še marsikaj zanimivega, kar pa naj ostane skrivnost.

Pouk UBE poteka v moderno opremljeni računalniški učilnici, kjer je na voljo 16+1 računalnikov, LCD projektor, skener, barvni tiskalnik, digitalni fotoaparat, digitalna video kamera in hitra povezava do spleta. In nenazadnje – v čudoviti svet računalništva te bo uvedel učitelj z bogatimi izkušnjami. Učitelj, ki ve, kaj je za učence dobro in kaj potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu. Torej, kaj še čakaš? Hitro se prijavi, da ne bo zmanjkalo prostora! :-))

ŠSP - Šport za sprostitev
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Jan Miložič / Alen Ploj

Namen enoletnega predmeta Šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev:

 • razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi,
 • z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo,
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost,
 • seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe,
 • razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike,
 • spoznati različne tehnike sproščanja,
 • razumeti pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne ter funkcionalne učinkovitosti,
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe,
 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, ravnovesje med delom in počitkom, telesna nega, zdrava prehrana),
 • izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa,
 • spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti,
 • razviti kulturen odnos do narave in okolja.

Pri programu šport za sprostitev ponudimo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev (kolesarjenje, igre z loparji, supanje, plavanje, vaterpolo, rolanje, lokostrelstvo, borilni športi, plezanje…). Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni ter sprostilni značaj športa. Program lahko vsebuje športne zvrsti iz

FIK - Filozofija za otroke: Kritično mišljenje
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Andreja Černe

Izbirni predmet filozofija za otroke – kritično mišljenje je namenjen sedmošolcem. Skozi  različne zgodbe otrok bomo razpravljali o  filozofskih problemih.

 CILJI PREDMETA:

 • Biti  razsoden in sposoben razlikovati.
 • Misliti s svojo glavo.
 • Razvijati komunikacijske sposobnosti in miselne procese.
 • Postati radovedni, razmišljujoči, komunikativni in ustvarjalni odrasli, ki bo kos spremembam v življenju.

 
OPIS DELA PRI POUKU:
Skozi sodelovalno delo v krogu bomo spoznavali različne zgodbe in jih povezovali z lastnimi izkušnjami. Učiteljica ne bo podajala snovi, temveč vodila dialog z učenci. Ob upoštevanju različnih interesov učencev izbiramo teme za diskusijo, oblikujemo stališča, ustvarjamo različne dialoge, igramo vloge, iščemo podobne primere. Učimo se postavljati vprašanja. Razvijamo pozitivno samopodobo.

PRIDOBIVANJE OCEN:

Učiteljica oceni sodelovanje pri skupinskih debatah, izražanje stališč, razumevanje in razlago problemov, ki so bili tema naših diskusij, sodelovanje z drugimi učenci v istem procesu. Učenci ob koncu napišejo krajši sestavek na določeno temo.

LS1 - Likovno snovanje 1
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Polona Horvat – Šerbinek

Likovno snovanje je enoletni predmet, vezan na razrede. Učenec lahko predmet obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Dejavnost predmeta temelji na raziskovanju likovnega sveta, odkrivanju posebnosti likovnega izražanja in na razvijanju likovne ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec pridobiva in poglablja glede na svoje zmogljivosti.

LIK - Literarni klub
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 1 uro na teden 
Nosilec predmeta: Sabina Grabar

Literarni klub je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

 • Si ustvarjalen/-na?
 • Uživaš ob branju leposlovnih besedil?
 • Te zanima besedna umetnost?
 • Se rad/-a poigravaš z besedami in ustvarjaš z njimi?

Prepusti se domišljijskemu potovanju po svetu besedne umetnosti in se pridruži LITERARNEMU KLUBU.

Če si vsaj na tri vprašanja odgovoril/-a z DA, potem je literarni klub zate prava izbira.

In kaj bomo počeli?

 • Razvijali pozitiven odnos do književnosti;
 • brali raznovrstna literarna besedila;
 • se o prebranem pogovarjali, predstavljali in utemeljevali lastna stališča ter kritično razmišljali (npr. po metodi 6 klobukov, različne vrste debat …);
 • se poustvarjalno odzivali na prebrano (igranje z besedami in njihovo zvočnostjo, vaje v slogu, pisanje v nadaljevanjih – podajanka, posnemanje in preoblikovanje književnih del, npr. dopisovanje predzgodb, parodije, likovne pesmi in pesmi lepljenke, stripi …);
 • ustvarjali doživljajska, domišljijska in razlagalna besedila;
 • z ustvarjalnimi vajami razvijali domišljijo in besedno kreativnost;
 • pisali krajše dramske prizore in jih uprizarjali;
 • se udeležili literarnega večera ali pogovora s kakšnim literarnim ustvarjalcem.

Če bo naša »bera« bogata, bomo pripravili literarni večer in stvaritve objavili v zborniku/antologiji (tiskana ali elektronska oblika).

Pri delu bo posebej izražena skupinska dinamika, upoštevani bodo interesi in pobude učencev.

MD7 - Matematična delavnica 7
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Damir Orehovec

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in učiteljem.

Pri pouku matematična delavnica:

 • skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku;
 • vključujemo izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike;
 • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev;
 • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.
 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku;
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja;
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti;
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja;
 • razvijajo prostorske predstave;
 • učijo se celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi;
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

matematični delavnici izvajamo aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. V veliki meri se odločamo za samostojno delo, samostojno ali skupinsko preiskovanje in aktivno pridobivanje izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. S sodelovalnim učenjem učence učimo sodelovalnih spretnosti. Matematična delavnica je lepa priložnost za učenje le-teh.

 

OV1 - Okoljska vzgoja 1
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Alenka Protner

Izbirni predmet temelji na praktičnem, terenskem, raziskovalnem in projektnem delu. Učenci bodo spoznavali okoljske pojave in probleme v domačem okolju, v Sloveniji in v svetu, njihove vzroke in načine reševanja.

Del pouka bo potekal izven učilnice v spoznavanju šolskega okoliša in njegove okoljske problematike, kadar bo vreme manj naklonjeno zunanjim aktivnostim si bomo ogledali različne dokumentarne filme in diskutirali o novih spoznanjih ter iskali vire na spletu in v knjižnici.

Vsako leto izbirnega predmeta bomo skupaj z učenci izbrali 2 raziskovalni temi izmed naslednjih vsebin: Voda, Zrak, Energija, Tla, Biotska raznovrstnost, Okolje kot povezan sistem, Okolje včeraj, danes, jutri ter Okolje in način življenja.

RGT - Risanje v geometriji in tehniki
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Robert Hriberšek

Predmet lahko obiskujejo učenci eno leto. Učenci povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področij in iz življenjskega okolja. Namenjen je tistim učencem, ki si želijo spoznati pot izdelka od ideje do realizacije.

Učenci in učenke pri predmetu:

 • povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področji in iz življenjskega okolja;
 • preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz okolja;
 • spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem svetu;
 • oblikujejo tridimenzionalni model in ga uporabijo s pomočjo dvodimenzionalnih risb pri izdelavi predmeta iz različnih gradiv;
 • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto;
 • s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

 

Izbirni predmet Risanje v geometriji-3D modeliranje bo potekal v računalniški in tehnični učilnici.  Učenci pri 3D modeliranju spoznavajo prostorske odnose in si izboljšajo prostorsko inteligenco. Pridobljeno znanje lahko uporabljajo pri različnih predmetih: matematiki, TIT, likovni vzgoji in računalništvu. Podrobneje spoznajo nekatere postopke prostorske predstavitve predmetov, pri čemer smiselno uporabljajo skiciranje, risanje z risarskim in računalniškim grafičnim orodjem. Spoznajo osnovne značilnosti risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu, predvsem pa znajo kritično presojati in vrednotiti svoje delo.

Kaj bomo počeli: Izkušnje pri skiciranju in risanju povežejo s postopki risanja z računalniškim grafičnim programom Google SketchUp in programom Q-CAD. Pri predmetu boste razvijali ustvarjalnost, udejanjali svoje ideje in izboljševali svojo prostorsko predstavo. V sklopu predmeta učenci iščejo idejo za izdelek, ki bi ga želeli izdelati, ta predmet predstavijo oz. modelirajo v 3D prostoru s programom SketchUp, zanj izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo s programom Google SketchUp, nato pa izdelek izdelajo v delavnici.

TVZ - Turistična vzgoja
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Anita Škraban

Turistična vzgoja (TVZ) je enoletni izbirni predmet.

Temeljni namen predmeta je razviti pri učencih pozitivni odnos do turizma in turistov. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.
Turizem je v Sloveniji leta 2022 ustvaril 9,2 % bruto domačega dohodka BDP ali 5,4 MRD €). S podaljševanjem prostega časa pa se v turizmu ponujajo številne nove možnosti zaposlovanja.
Predmetu turistična vzgoja je namenjenih 35 ur.
Pouk vključuje aktivne metode učenja v učilnici in na terenu.

Učenci  pripravijo in pomagajo pri izvedbi nagradnega izleta v mesecu juniju, pregledujejo in uporabljajo literaturo, oblikujejo mapo, fotografirajo, kartirajo kulturne spomenike v domačem okolju, izdelajo poročilo in plakat, izdelajo osnutek za turistični spominek, obiščejo turistično agencijo in hotel, preizkusijo se v vodenju po znamenitostih Maribora, pripravijo radijski oglas, prospekt in zloženko za domači kraj.

Učenci pri predmetu turistična vzgoja:

 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja;
 • spoznavajo kako pridobiti in posredovati informacije;
 • spoznavajo turistične poklice (o prednostih in pomanjkljivostih);
 • spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino;
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v Mariboru in Sloveniji.

 Vsebine (poglavja):

Turizem in njegov razvoj (osnovni pojmi, vrste turizma)

Osnove za razvoj turizma v domačem kraju (naravne, družbene)
Turizem kot gospodarska dejavnost (povezanost obrti, trgovine, …)
Odnos do gostov (turistični bonton)
Turistično oglaševanje in informiranje (vrste in oblike oglaševanja)
Skrb za razvoj turizma (ljubiteljske, profesionalne oblike)
Vodenje po domačem kraju (priprava, izvedba)
Izbirni predmet TVZ se ocenjuje številčno. Ocenjujemo znanje učencev o turizmu in nekatere zmožnosti oziroma veščine. Pri ocenjevanju veščin (terensko delo, raziskovanje), ocenjujemo napredek. Ocenimo lahko tudi pisni izdelek (npr. poročilo, referat, seminarsko nalogo), nastop ali delo v skupini.

NPH - Načini prehranjevanja
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Petra Permozer

Učenci:

 • nadgrajujejo vsebine in znanje pridobljeno pri predmetu gospodinjstvo,
 • poglabljajo znanje za nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko- turističnih in zdravstvenih šolah.

Opis dela pri predmetu:

Učili se bomo o prehranjenosti, tradicionalnih in drugačnih načinih prehranjevanja, prehrani v različnih starostnih obdobjih in o prehrani v izrednih razmerah( v naravi, v času bolezni).

Potrebuješ zanimanje za kulinariko, zvezek, predpasnik in veselje do kuharskega ustvarjanja!

 

VE1 - Verstvo in etika 1
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Kristina Pečečnik

 

Se strinjaš, da je tudi v 21. stoletju, v dobi tehnologije in interneta, še vedno veliko zanimanja za verovanje in etiko?
Posebej pomembno je poznavanje krščanstva, ki je s svojimi značilnostmi na različnih ravneh sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo. Naraščajoča povezanost sveta pa zahteva tudi boljše poznavanje drugih kultur in verstev.
Cilj predmeta je torej boljše poznavanje verstev, etike in morale v slovenski, evropski in svetovni kulturi, z namenom, da povečamo vzajemno spoštovanje med ljudmi različnih verskih in neverskih nazorov.
Predmet navaja in pripravlja učence, da zrelo premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih.
Predmet predvideva obvezne, obvezno-izbirne in izbirne/dodatne teme. Poleg uvoda se trem obveznim temam in eni od obvezno-izbirnih tem v letu doda še posamezne izbirne/dodatne teme, glede na zmožnosti in interese učencev.
Kviz: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_4_kriz_spomin/index.htm
 

OPK - Odkrivanje preteklosti mojega kraja
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Kristina Pečečnik

Ali je grad na Piramidi res imel podzemne rove, ki so vodili v dolino? Veš, zakaj so Mariboru včasih rekli jugoslovanski Manchester? Ali, katero tovarno v Mariboru je Hitler ustanovil za izdelovanje letalskih delov in je kasneje postala ena najmočnejših tovarn avtomobilov? Veš, kje v širšem območju Srednje Evrope so prižgali prvo žarnico? Ali pa, kaj so katakombe in kje jih lahko vidimo? In kdaj je Maribor dobil ‘železno cesto’?
Na nekaj teh vprašanj bomo morda odgovorili pri raziskovanju našega kraja (na ostala pa v kakšnem krožku). 

Vir slike: https://museum-mb.si/srednji-vek/;

Izbirni predmet predstavlja učni načrt za obravnavno krajevne zgodovine z naslovom Odkrivajmo preteklost svojega kraja.

Učni načrt je sestavljen iz štirih tematskih sklopov:

 • Srednjeveške zgodbe;
 • Kako smo potovali?;
 • Slovenci kot vojaki;
 • Selitve skozi zgodovino.

Učitelj glede na zanimanje učencev, materialne pogoje šole in zastopanosti teme v kraju in okolici izbere dva tematska sklopa izmed štirih, ki se jih obravnava v 35 učnih urah.
Del učnih ur se izvede tudi v obliki zaokroženih časovnih sklopov v obliki terenskega dela.
Torej učenci, kateri temi bi izbrali? Ste pripravljeni na raziskovanje preteklosti, morda tudi kakšnih skrivnosti vašega kraja?

ŠNO - Šolsko novinarstvo
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Eva Visinski

Izbirni predmet šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščina.

Kaj bomo počeli?

 • Spoznali bomo množične medije, delo novinarja in novinarska/publicistična besedila;
 • opravljali bomo delo novinarja ter se podučili, kako pisati in objavljati novice o aktualnih dogodkih;
 • napisali bomo svoj intervju, oceno filma oz. kritiko filma/knjige in spoznali še druge vrste publicističnih besedil;
 • spremljali radijski in televizijski informativni program ter ga kritično presojali;
 • sodelovali na literanih natečajih.
KGU - Umetnostna zgodovina: Kaj nam govorijo umetnine
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Polona Horvat Šerbinek

 

Umetnostna zgodovina je veda, ki obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih zvrsteh (arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu …). Predstavlja kako se je likovni umetnik odzival na svet, v katerem je živel in kako je likovno izražal misli in občutja.

Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnin od davnine do naših dni ter, da spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja. Umetnostnozgodovinska znanja širijo duhovno obzorje in učencu dajejo življenjsko osmišljanje, navajajo na sprejemanje raznolikega.

Predmet ni naravnan v kopičenje podatkov, temveč umevanje likovnih stvaritev. 

V okviru predmeta bomo izvedli tudi obisk v Umetnostni galeriji Maribor.

OGL - Obdelava gradiv: les
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Alenka Protner

Učenci spoznavajo gradivo – les ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov (netopirnice, valilnice za ptiče, drobne uporabne izdelke….)
Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti posameznih vrst lesa, izbirajo ustrezna orodja in stroje.
Učenci:

 • si ob načrtovanju krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij,
 • se ob izdelavi navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli ),
 • si pridobijo izkušnje iz resničnega sveta,
 • urijo motoriko rok in telesa,
 • se učijo svoje izdelke tudi vrednotiti po funkcionalni, estetski in ekonomski plati,
 • z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.
NI1 - Nemščina 7
Trajanje predmeta: 70 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden .
Nosilec predmeta: Anita Škraban

 

Tudi v šolskem letu 2024/25 lahko učenci 7. razreda izberejo kot enega izbirnih predmetov nemščino. Izvaja se dve uri tedensko. Izberejo ga lahko vsi učenci, tako tisti s predznanjem, ki že obiskujejo fakultativni pouk nemščine, kot tudi učenci brez predznanja.

Učenci pri pouku tujega jezika:

 • krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju,
 • razvijajo sposobnost za pridobivanje in ohranjanje znanja in spretnosti,
 • razvijajo svoje spoznavne sposobnosti,
 • razvijajo ustvarjalnost, potrebo po izražanju,
 • razvijajo sposobnosti komunikacije in reševanja nesoglasij,
 • razvijajo sposobnosti dela v skupinah,
 • oblikujejo osebne cilje učenja, spoznavajo in kritično ovrednotijo svoje dosežke ter si prizadevajo za izboljšanje,
 • oblikujejo splošne kulturne in izobrazbene vrednote.

Pri delu bomo uporabljali učbeniški komplet Prima plus.

Pri pouku nemščine se bomo pogovarjali o šoli, družini, prostem času, bivanju v mestu in na podeželju, živalih, deželah nemškega govornega območja, počitnicah, praznikih, izletih in potovanjih, nakupovanju in modi, zdravju, naučili se bomo dopisovanja s prijatelji, naročanja v restavraciji, in podobno.

Skladno s tem bomo razvijali vse jezikovne sposobnosti:

 • slušno in bralno razumevanje ter
 • govorno in pisno sporočanje.

Z učenjem nemškega jezika učenci spoznavajo značilnosti nemško-govorečih  držav (D-A-CH) in ljudi, primerjajo svojo kulturo z drugimi in tako razvijajo občutljivost ter razumevanje drugačnosti.

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvojijo in razvijejo pri pouku nemščine je pomembno v poklicnem in zasebnem življenju za razvijanje širše medkulturne komunikacijske sposobnosti. To pa je v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega sodelovanja med Slovenijo in nemško govorečimi državam, vedno bolj pomembno.         

 

ANI - Ansambelska igra
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 1 ura na teden .
Nosilec predmeta: Petra Kozar Bežan

Temeljni namen predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Pri predmetu ansambelska igra lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. (Glasbena izobrazba ni pogoj za sodelovanje.) Izbirni predmet ANSAMBELSKA IGRA je enoleten, lahko pa se primerno nadgrajuje v  naslednjem letu (GLASBENA DELA ali GLASBENI PROJEKT). Izvaja se predvidoma 1 uro tedensko ali fleksibilno 2 uri na štirinajst dni.

Vabljeni, da se v  šolskem letu 2024/2025  vključite k izbirnemu predmetu ansambelska igra, še posebej, če vam glasba predstavlja sprostitev.

Pri predmetu ansambelska igra se bomo učili igranja na mala glasbila (ORFF), kakor tudi na glasbila, ki jih že obvladate. Igrali in poustvarjali bomo slovenske in svetovno znane glasbene uspešnice. Priredbe zanje bomo ustvarili sami in jih ob koncu šolskega leta predstavili na zaključnem koncertu. V sklopu pouka bomo obiskali tudi tri glasbene prireditve v organizaciji Narodnega doma Maribor in SNG Maribor, EST – II. gimnazija, ali pa si bomo ogledali glasbeni film v enem izmed mariborskih kinomatogfafov.

Vabim vas, da se v čim večjem številu vpišete k predmetu, saj se bomo imeli lepo. Glasbeno predznanje ni pogoj!

Glasba je edini univerzalni jezik in študijske raziskave kažejo, da pevci in glasbeniki živijo dlje, saj glasba v njihovem vsakdanjem življenju blagodejno vpliva na počutje in premagovanje stresa, ki ga je v današnji družbi vse preveč.

Tudi vi, dragi učenci ste velikokrat  izpostavljeni stresnim situacijam, zato bo ANSAMBELSAK IGRA prava izbira za vas.

 

 

Prilagodi izgled strani