Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu februarju za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis poteka tako, da šola v razgovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga podpišejo starši.

Šolski okoliš

Starši otroka vpišete v osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Otroka lahko prepišete v šolo izven njegovega šolskega okoliša, če ta šola s tem soglaša. Otroka lahko prepišete v drugo osnovno šolo že pred začetkom obiskovanja 1. razreda, lahko pa tudi kasneje, v višjih razredih. Če želite otroka vpisati v 1. razred v osnovno šolo izven vašega šolskega okoliša, morate:

  1. Najprej obvezno v predpisanem roku oddati vlogo za vpis v šoli v matičnem okolišu.
  2. Nato pa najkasneje 14 dni po izteku roka za vpis oddati vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje, še v šoli, kamor ga želite vpisati.

Enako velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Najprej oddate vlogo za vpis šoli v vašem matičnem okolišu, nato pa vlogo za prešolanje na naši šoli. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita obe šoli.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe, šolske svetovalne službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če odlog predlagate starši ali zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi šolanja odloči ravnateljica na podlagi mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalna delavka ter vzgojitelj in/ali učitelj.

Zdravniški pregledi

Otroci morajo pred vstopom v 1. razred opraviti zdravniški pregled. Za otroke, ki se vpisujejo na našo šolo, zdravniške preglede opravljajo v ŠOLMED, Zagrebška cesta 103, 2000 Maribor, Branka KVAS KUČIČ, dr. med. specialist šolske medicine.

Telefon: 08 205 75 70
E-pošta: solmed-tezno@siol.net

Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli od njih.

Uporabne povezave

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/vpis-v-1-razred-osnovne-sole.html

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/prepis-otroka-v-drugo-osnovno-solo.html

https://n1info.si/novice/slovenija/vse-vec-sestletnikov-namesto-v-solo-ponovno-v-vrtec/

Prilagodi izgled strani