Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Šolska knjižnica

Knjižnica»Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.« (Neil Gaiman)
»Branje je za mišljenje kot telovadba za telo.« (Richard Steele)
»Cel svet je serija čudežev, ki pa smo jih tako navajeni, da jim pravimo običajne reči.« (H. C. Andersen)

 
V šolski knjižnici se učenci navajajo na njeno okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje, hkrati pa se v njej izvaja poučevanje in učenje učenja s pomočjo knjižničnih informacijskih virov v knjižnici, s katerim povečamo aktivnost učencev in jih navajamo na samostojno pridobivanje znanja in informacij. Seznanijo se tudi s knjižničnim bontonom in ga upoštevajo. Spoznajo, da v knjižničnem gradivu ne najdejo le zgodb in pesmi, pač pa tudi veliko podatkov, ki jih lahko uporabijo vsak dan. Z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.

Čitalniški del sicer ni posebej ločen od preostale knjižnice, a je uporaben za listanje knjig, branje in tudi pisanje nalog, referatov ipd. V tem delu je 20 mizic, ki jih v času poučevanja knjižničnih informacijskih znanj postavimo v potrebne sklope. Najbolj priljubljen je »okrogli » ali cicibanski del z mehkimi naslonjači, kjer se sprostijo tudi starejši bralci.

Za popestritev odmorov je v knjižnici na voljo pester izbor družabnih iger.

Učitelji in učenci lahko v knjižnico pridejo vsak dan od 7.30 do 14.30, le ob petkih do 14.00. Knjižnica je zaprta zaradi naslednjih vzrokov: pouk KIZ, pouk slovenščine, morebitna nadomeščanja, prisotnost na dnevih dejavnosti, udeležba na seminarjih ali sestankih, bolniška odsotnost.

Pravila izposoje: knjige si učenci izposodijo za največ 21 dni. Rok izposoje se lahko enkrat podaljša, ne podaljšujemo pa knjig za domače branje. Učenci ob vstopu v šolo prejmejo člansko izkaznico, s katero si izposojajo knjige. Članarine ni.

Strokovno knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije, leposlovno gradivo pa je razvrščeno po starostnih stopnjah, in sicer za

 • C – cicibanske (1. VIO), P – pionirske (2. VIO) in M – mladinske (3. VIO), za lažjo orientacijo in iskanje med gradivom pa bodo ljudsko slovstvo, stripi in slikanice z velikimi tiskanimi črkami ločeni od preostalega gradiva, postavljenega po abecedi.

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Uporaba računalnikov

V šolski knjižnici imamo tudi štiri stacionarne računalnike, namenjene učencem. Uporabljajo jih lahko za iskanje gradiva, opravljanje domačih nalog, za pisanje in oblikovanje besedil, iskanje informacij, uporabo jezikovnih priročnikov v elektronski obliki (spletni strani Fran in Franček), pripravo seminarskih in raziskovalnih nalog …

Prepovedana je uporaba socialnih omrežij in igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, brisanje nameščenih programov ali nameščanje programov in uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

Cilji knjižnice:

 • posodobitev knjižničnega gradiva in odpis dotrajanega gradiva;
 • posodobitev periodičnega gradiva glede na povpraševanje uporabnikov;
 • popeljati učence v svet knjižničnega gradiva in jih spodbujati pri branju;
 • širiti literarno obzorje;
 • skrbeti za učbeniški sklad;
 • dvigniti bralno kulturo učencev in jih seznanjati z bralnimi učnimi strategijami;
 • navajati učence na knjižnični red;
 • sodelovati v projektih Nacionalni mesec branja, Rastem s knjigo, mesec knjige (razstava), Prežihova bralna značka;
 • organizirati in izvesti noč branja;
 • skrbeti za zavihek Šolska knjižnica na šolski spletni strani (knjižne novosti, domače branje);
 • mesečno pripraviti uganko/kviz s knjižno tematiko;
 • spremljati aktualno dogajanje (npr. knjižne nagrade) in obletnice slovenskih ustvarjalcev ter o tem seznanjati učence (npr. šolski radio, plakati, knjižne uganke …);
 • izvajati ure KIZ (medpredmetno povezovanje) in učence navajati na uporabo virov.

Naloge šolske knjižnice:

 • realizirati letni delovni načrt;
 • spodbujati branje ter razvijati kritično mišljenje in problemsko zasnovano učenje;
 • vključevati različne oblike in metode dela s knjižničnim gradivom (medpredmetno sodelovanje);
 • z učenjem uporabe šolske knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov pomagati naučiti učence učiti, poiskati in uporabiti potrebne informacije;
 • uvajati samostojno delo s knjižničnim gradivom pri urah KIZ.

 
Bibliopedagoško delo

 1. Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji
  • predstavitev knjižnih novosti, pomoč in svetovanje pri iskanju leposlovja in strokovne literature: pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav na pouk (naravoslovni, tehniški, kulturni dnevi, ekskurzije …) ipd.

   

 2. Načrtovanje in izvajanje bibliopedagoških ur (KIZ, medpredmetno povezovanjeCilj in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec lahko razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav. Cilji in vsebine KIZ zavzemajo celotno osnovnošolsko obdobje. Učenci in učenke od 1. do 4. razreda se spoznavajo s knjižnico (razporeditev gradiva, bonton, izposoja, knjižne novosti …), predvsem pa je poudarek na bralni motivaciji. Pri učencih od 5. do 9. razreda pa bodo ure izvajane v medpredmetnih povezavah s ciljem znati uporabiti knjižnična znanja pri pouku in v vsakdanjem življenju po dogovoru z učitelji (vsaj 2 uri za posamezni razred). Poseben poudarek bo na pripravi povzetkov, iskanju knjižničnega gradiva, etični uporabi virov in ustreznem navajanju virov
 3. Druge oblike dela z uporabniki
  • Prežihova bralna značka (koordinatorica: Andreja Černe Novak);
  • sodelovanje pri projektu Rastem s knjigo (koordinatorica: Sabina Grabar);
  • izvajanje interesne dejavnosti »Družimo se s knjigami in igramo z besedami«;
  • priprava knjižnih ugank in kvizov;
  • nacionalni mesec branja: pridružili se bomo Nacionalnemu mesecu skupnega branja s krovno temo »Športajmo in berimo« (razvijanje pozitivnega odnosa do branja in gibanja, spodbujanje bralne motivacije, pri urah slovenščine 10-minutno branje na začetku pouka);
  • sodelovanje na bralnem maratonu v Tednu otroka;
  • obeležitev dneva zlatih knjig (prvošolci: podarjena knjiga, ZPM);
  • organizacija noči branja (21. 4. 2023).

Naj bo potepanje med knjižnimi svetovi prijetno doživetje …

Andreja Černe Novak in Sabina Grabar

Prilagodi izgled strani