Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si
Posodobitev omrežij LAN (NOO)

Podatki o projektu Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana

Obdobje izvajanja operacije: 2022-2026

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle.

Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Dvig digitalne kompetentnosti

DDK Logo

Naša šola je lani bila izbrana za izvajanje dvoletnega projekta Dvig digitalne kompetentnosti, v katerega je vključenih 220 slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Prvi koraki so bili opravljeni, med drugim smo že izvedli testiranje določenih skupin učencev in vseh učiteljev z orodjem SELFIE in za to prejeli značko Evropske komisije. Rezultati vprašalnika pa nam bodo v veliko pomoč pri pripravi digitalne strategije šole v naslednjem šolskem letu.

Logotip Selfie

Vse informacije o projektu najdete tukaj.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

 

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

 • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
 • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
 • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

 • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
 • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
 • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
 • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Goran Tušak,
vodja šolskega tima

 

Pogum

Naša šola je kot implementacijska šola vključena v projekt Pogum, ki je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. Projekt bo trajal do 31. 12. 2022. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim lažje prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Učencem želimo približati in v njih spodbuditi podjetni način razmišljanja.
Cilj projekta je zagotovili šolarjem čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti ter usposobiti kako proaktivno in samoiniciativno delovati v svojem okolju in uresničiti lastne želje, zamisli, ideje in interese. Učenci bodo po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni in kompetentni posamezniki.

Glede na potrebe učencev, ki so jih učenci sporočali na šolskih skupnostih in šolskem parlamentu ter na podlagi ankete, ki smo jo izvedli med učitelji, kjer smo skupaj določali prioritete in izzive s katerimi se učenci srečujejo, smo se odločili, da bo naše področje na katerem bomo aktivno delovali v šolskem letu 2019/2020, poklicna in karierna orientacija in sicer, kako lahko učenci skozi praktične dejavnosti in s spoznavanjem sebe lažje izberejo svojo poklicno prihodnost.
Izbrali smo naslednje smernice v okviru sklopa Poklicna in karierna orientacija:

 • spodbujanje samo-motivacije učencev za pridobivanje znanja za poklic, ki so si ga izbrali,
 • spodbujanje delovnih navad in samostojnost,
 • priprava učencev na razgovore za službo,
 • seznanjanje učencev z možnimi poklici in spodbujanje k dovolj zgodnji odločitvi za poklic,
 • spoznavanje samega sebe, svojih potencialov, interesov in strasti na področju dela in izven dela,
 • razmišljanje o poklicni prihodnosti – katere probleme želimo reševati,
  oblikovanje lastnih poklicnih ciljev,
 • razvijanje vztrajnosti, predanosti in sledenja ciljem.

Pri učencih bomo razvijali naslednje veščine.

 • Ideje in priložnosti: odkrivanje priložnosti
 • Viri: samozavedanje in samoučinkovitost, motivacija in vztrajnost, mobiliziranje drugih
 • Aktivnosti: prevzemanje pobude, načrtovanje in vodenje, sodelovanje, izkustveno učenje

V projekt so vključeni vsi učenci in učitelji naše šole v vseh oblikah pouka, kot tudi v dnevih dejavnosti.
Člani šolskega tima, ki podrobneje organiziramo in spremljamo aktivnosti znotraj projekta smo Andreja Kuhar, Lidija Klančič, Nina Babič, Goran Tušak in Jasmina Voršič.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo celotnega projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Vodja projekta,
Andreja Kuhar

SIO-2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

http://www.eu-skladi.si/

 

Zdrava šola

… v pripravi.

Kulturna šola

… v pripravi.

Logotip DDK
Logotip ESS
Logotip MIZS
Logotop ZRSS
Logotip Arnes
OPIS PROGRAMA
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Opis projekta DDK.
Povezava na stran projekta.

Projekt NOO

Safe.si

Logotip SAFE.SI
Dan varne rabe interneta
7. 2. 2023

POGUM

Logotip ESS
Logotip MIZS
Logotip ZRSS
Logotip Pogum
OPIS PROGRAMA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

SIO-2020

Logotip SIO2020 Logotip Arnes
Logotip MIZS
Logotip EU Skldai
OPIS PROGRAMA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prilagodi izgled strani