Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

SPLOŠNA MERILA – KRITERIJI ZA OPISNO OCENJEVANJE, 1. razred

DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA

Učenec dosega temeljne standarde znanja določene v učnem načrtu za posamezni predmet. Učenec samostojno odgovarja na vprašanja. Podatke smiselno vrednoti in interpretira.

Snov smiselno povezuje, znanje uporabi v novih situacijah.

Zna rešiti zahtevnejše naloge, pri tem kritično presodi smiselnost podatkov v nalogi, utemelji postopek reševanja in rezultat ustrezno predstavi. Pri predstavitvi znanja uporablja ustrezno strokovno terminologijo.

Na vsa vprašanja odgovarja samostojno.

Učenec dosega samo minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu za posamezni predmet, ali tudi nekaj temeljnih standardov znanja.

Snov slabše razume in jo v večini le obnavlja – reproduktivno znanje: našteva ali prepoznava pojme, definicije simbole …

Odgovori so pravilni, a nesistematični.

Na vprašanja odgovarja ob učiteljevem vodenju.

Pri predstavitvi znanja le deloma uporablja ustrezno strokovno terminologijo.

Učenec ne dosega minimalnih standardov znanja.

Snovi ne razume in je ne obnovi.

Na vprašanja kljub učiteljičinemu vodenju ne odgovori ali odgovori napačno.

 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA 1. RAZRED, ŠOLSKO LETO 2021/2022

Slovenščina

– smiselno sodeluje v pogovoru, obvlada temeljna načela vljudnega pogovarjanja in sodeluje v igri vlog,

– prepozna lastnosti književne osebe, se vanjo vživi in jo zaigra,

– obnovi vsebino pravljice, jo pripoveduje(s pomočjo vprašanj), ve kdo so glavne književne osebe, kje in kdaj se je dogajalo (nekoč-danes) in odgovori na vprašanja o besedilu,

– zmore poslušati in razume krajša neumetnostna besedila,

– pravilno poimenuje bitja/predmete v svoji okolici ali na sliki,

– samostojno doživeto deklamira pesem,

– govorno nastopi z vnaprej napovedano temo; govor je tekoč, jasen – razumljiv  in primerno glasen, besedilo je smiselno in ustreza naslovu,

– prepozna pomen in tvori smiselna in nazorna nebesedna sporočila,

– poimenuje svoj prvi/materni jezik,

– ima razvite osnovne predpisalne spretnosti,

– prepozna in zapiše velike tiskane črke.

 

Matematika

– orientira se v prostoru in na ravnini,

– pozna (prepozna) osnovne geometrijske oblike in jih opiše,

– šteje, bere, zapiše in primerja naravna števila do 20,

– sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 5,

– sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 10,

– sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20, s preštevanjem tudi s prehodom čez 10,

– pozna in uporablja računski operaciji seštevanje in odštevanje,

– razporedi elemente po eni ali več lastnostih. Razporeditev prikaže v diagramu,

– bere podatke iz preglednic in prikazov.

 

Spoznavanje okolja

– zna se predstaviti z osnovnimi podatki,

– orientira se v svojem okolju,

– poznajo šolske prostore in delavce na šoli,

– pozna dejavnike varnosti v prometu in pravila za pešce,

– pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji družini,

– spoštljivo ravna do sebe in drugih,

– opiše, kaj živa bitja potrebujejo za življenje,

– pozna nekaj lastnosti teles in snovi, zna jih razvrstiti po dani lastnosti,

– zna časovno opredeliti dogodke in pojave,

– vedo, da imajo nekateri dnevi v letu ( prazniki) poseben pomen,

– razume pomen zdravja za človeka in načine ohranjanja zdravja,

– pozna in opiše vremenska stanja,

– ve, da moramo varovati naravno okolje. Ve kako lahko sam prispeva k rejenemu videzu okolice. Ve, da je treba ustrezno ravnati z odpadki.

 

Glasbena vzgoja

– v skupini sproščeno in doživeto poje otroške, ljudske in umetne pesmi in pesmi iz preteklosti. Upošteva glasno, tiho, počasneje, hitrejše izvajanje,

– ritmično izreka izštevanke in otroška besedila,

– z glasbili izvaja preproste ritmične vzorce,

– prepozna, uporablja in razume glasbene pojme: pevec, solist, pesem, pevski zbor, zborovodja, skladba, orkester, dirigent,

– zvočna doživetja ter glasbene predstave izraža z gibanjem, besedno in v likovni komunikaciji,

– ustvarja spremljave in zvočne slike,

– zbrano posluša krajše skladbe

 

Likovna vzgoja

– pozna in uporablja nekatere osnovne obravnavane likovne pojme (pika, črta, risanje, risarski materiali in pripomočki, risba, slikanje, slika, slikarski materiali in pripomočki, barva, ploskev, mešanje barv, svetle in temne barve, odtis, kip, gnetenje, valjanje, prostorske pojme: zunaj, znotraj, spredaj, zadaj, spodaj, zgoraj, naprej, nazaj, poševno, levo, desno),

– se spontano, doživeto in igrivo likovno izraža,

– izkazuje sposobnost opazovanja in v likovni izdelek vnaša podrobnosti,

– uporabi obravnavane likovne materiale in orodja.

 

Športna vzgoja

– upošteva pravila preprostih iger,

– sproščeno in koordinirano teče na krajše razdalje iz visokega starta,

– meče žogico z mesta v cilj in daljino,

– hodi in skače po ožji površini (klop),

– pozna rajalne igre, zapleše tri preproste otroške plese,

– z eno roko vodi in podaja žogo,

– učenec je prilagojen na vodo in preplava 15m.

 

                            

Prilagodi izgled strani