Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Kriteriji ocenjevanja znanja pri matematiki v 6. razredu in tretjem triletju

V šolskem letu bodo učenci pridobili najmanj šest ocen. Tri ocene bodo pridobili s pisnimi preizkusi znanja, tri ocene z ustnim preverjanjem znanja ali drugim delom (geometrijski nareki, projektne naloge,…). Ocene lahko pridobijo tudi iz doseženih priznanj (srebrno ali zlato) na tekmovanjih iz logike, razvedrilne matematike in Vegovega tekmovanja ali kako drugače (v dogovoru z učiteljem).

Kriteriji  za pisno ocenjevanje znanje

0 % –  49 %   Nezadostno (1)
50 % – 60 %    Zadostno (2)
61 % – 74 %    Dobro (3)
75 % – 89 %    Prav dobro (4)
90 % – 100 %  Odlično (5)

Kriterij za doseganje zadostne ocene se lahko spusti na 45%, če učitelj tako presodi, glede na sestavo pisnega ocenjevanja znanja.

Zgradba pisnega preizkusa
35 % znanj 1. taksonomske stopnje (poznavanje in razumevanje mat. pojmov in dejstev),
30 % znanj 2. taksonomske stopnje (uporaba enostavnih postopkov),
20 % znanj 3. taksonomske stopnje (uporaba kompleksnejših postopkov),
15 % znanj 4. taksonomske stopnje (reševanje in raziskovanje problemov).

Kriteriji za ustno ocenjevanja znanje

Zadostno (2)    Učenec prepoznava, poimenuje, opisuje matematične pojme in dejstva.  Izračuna vrednost preprostih številskih izrazov.

Dobro (3)    Učenec opisuje matematične pojme in dejstva. Primerja, razlikuje, navaja primere, pojasnjuje. Uporablja pravila, obrazce, standardne računske postopke. Reši preproste nesestavljene naloge z malo podatki.

Prav dobro (4)    Učenec primerja, razlikuje in povezuje s sorodnimi pojmi, navaja primere in protiprimere. Pozna in učinkovito uporablja pravila, zakone in postopke. Reši sestavljene naloge z več podatki, utemelji in razloži postopek reševanja.

Odlično (5)    Učenec samostojno reši zahtevnejše naloge, razloži in utemelji postopek reševanja. Uporablja različne strategije, podatke, modele in ustrezna matematična orodja pri reševanju. Znanje povezuje in uporabi v novi situaciji. Presoja o smiselnosti in ustreznosti rešitve.

 

Karmen Fošnarič Kozar, Damir Orehovec, Blanka Mlakar

 

Prilagodi izgled strani