Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Statusi učencev

Pridobitev statusa športnika ali mladega lahko predlagajo starši učenca. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Šola s pravili podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Status učenca vrhunskega umetnika 
lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti.

Pisni predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami vložijo učenčevi starši ali zakoniti zastopniki v tajništvu šole najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta. Izredno lahko učenec za pridobitev statusa zaprosi tudi med šolskim letom.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj na predlog staršev učenca. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Obrazci:

PRAVILNIK – O prilagajanju šolskih obveznosti

Predlog za pridobitev statusa športnika
Predlog za pridobitev statusa mladi umetnik

Prilagodi izgled strani