Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

PRIJAVNICE:      4. RAZRED       5. RAZRED       6. RAZRED

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehnika.   

Neobvezni izbirni predmeti učencu omogočajo, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.
Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.
V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko. 
Učenci lahko izberejo en neobvezni izbirni predmet. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah ali po pouku, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni ali v enem polletju.

Ocenjevanje pri neobveznih izbirnih predmetih

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta

V primeru, da si ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024

Ker Mestna občina Maribor financira kot nadstandardno dejavnost Zgodnje poučevanje Nemškega jezika v obsegu 70 ur letno od tretjega do šestega razreda in Zgodnje poučevanje računalništva v obsegu 35 ur letno od četrtega do šestega razreda, zato v šolskem letu 2023/2024 ponujamo sledeče neobvezne izbirne predmete:

Umetnost - Glasbena ustvarjalnost:UKULELE - 4., 5., 6. razred
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 1 ura na teden 
Nosilec predmeta: Petra Kozar Bežan

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe 21. stoletja, zato sta tudi prednostno obravnavani v učnem načrtu neobveznega izbirnega predmeta Umetnost.

Splošni cilji predmeta glasba za špas:

 • Vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja).
 • Oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost.
 • Krepitev in razvijanje učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetskih izkušenj, želja, predstav in domišljije skozi predstavo, igro, muzikal, video, sliko ali objekt, tako da bodo učenci znali pojasniti, razlikovati in reflektirati svoje dojemanje.
 • Razvoj učenčeve osebnostne in narodnostne identitete.
 • Učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih dejavnosti in izdelkov.
 • Raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

 

V šolskem letu 2023 / 2024 se bom pri predmetu UKULELE učili osnov igranja na malo kitaro.

To glasbilo je danes med mladimi zelo priljubljeno. Je strunsko glasbilo, podobno kitari. Prvič so ga začeli uporabljati na Havajih, od tam pa se je počasi razširil po svetu in hitro postal popularen.
Pri urah izbirnega predmeta bomo poustvarjali ljudske pesmi in zimzelene melodije za katere se bomo naučili igranja spremljave na to zanimivo brenkalo.
Fino je, če imaš svoj inštrument, iskali pa bom tudi druge možnosti. Inštrument lahko kupiš že ta 30€. To pa je majhen znesek za veliko veselja.                                                                   

 

Pridi, na vesele ure muziciranja!

Umetnost - Likovna ustvarjalnost - 4., 5., 6. razred
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Polona Horvat – Šerbinek

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju.
Učenci bodo svojo radovednost poglobili prek ustvarjanja, raziskovanja, preizkušanja novih likovnih tehnik, ob tem pa se bodo sproščali ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetnosti.

Umetnost - Gledališka dejavnost - 4., 5., 6. razred
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Nina Tomšič

KAJ BOMO POČELI?

Raziskovali in doživeli bomo svet gledališke umetnosti. Krepili bomo zaupanje vase, soigralca in skupino. Spoznavali bomo različne vloge in izbrali ustrezno vlogo za vsakega posameznika. Oblikovali in izdelali bomo sceno in kostume ter zaigrali gledališko predstavo ali odlomek.

V okviru predmeta pridobivamo temeljne izkušnje skozi gledališko umetnost, kar je podlaga za ponotranjenje in razumevanje umetnosti (vzgoja poslušalcev, gledalcev in morebitnih bodočih izvajalcev umetnosti; vzgoja za kakovostno preživljanje prostega časa) in tako:

 • spoznavamo osnovne strukture gledališča in dramskega besedila;
 • usvajamo osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor);
 • razvijamo občutek za prostor, govorno in telesno interpretacijo;
 • ustvarjamo idejna besedila in morebitna krajša lastna dramska besedila;
 • razvijamo sposobnosti za individualno in skupinsko delo ter interakcije s soigralci, prostorom, likovnimi in drugimi prvinami predstave;
 • krepimo zaupanje in samozavest;
 • improviziramo in ustvarjamo krajše gledališke prizore;
 • doživeto in estetsko poustvarimo otroško/ mladinsko gledališko predstavo.

Vabljeni vsi,

ki ste prva leta šolanja sodelovali pri interesni dejavnosti

»MLADI GLEDALIŠČNIKI«

in tudi tisti,

ki vas ta zvrst umetnosti veseli.

Tehnika - 4., 5., 6. razred
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Robert Hriberšek

Tehnika – neobvezni izbirni predmet

Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenci spoznajo šolsko delavnico, orodje in obdelovalne postopke. Način spoznavanja bo zanimiv, saj bomo z orodjem ustvarjali najrazličnejše izdelke, za katere ste menili, da jih ne znate narediti. Spoznali bomo različne materiale, kot npr. papir, les, kovino, usnje, umetne snovi. Izdelali bomo izdelke iz posameznih materialov in ugotovili, da je kombiniranje med njimi izjemno zabavno.

Pri neobveznem izbirnim predmetu TEHNIKA učenci:

 • spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov,
 • ob izdelavi izdelkov pridobijo znanje o lastnostih gradiv in razvijajo ročne spretnosti,
 • oblikujejo ideje za svoje izdelke,
 • načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje, s katerimi varno izdelujejo predmete,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav,
 • upoštevajo pravila varnosti pri delu,
 • ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.

 

Šport - 4., 5., 6. razred
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: M. Kovačič / K. Karnet

Neobvezni izbirni predmet šport vključuje vsebine, ki so prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako omenjeni predmet dopolnjuje osnovni program šport in s tem daje pomembno spodbudo za oblikovanje življenjskega sloga, ki se oblikuje prav v obdobju odraščanja.

CILJI

Omogočiti odraščajoči starostni skupini otrok (2. triada OŠ) več športne vzgoje in s tem več gibanja pomembnega za skladen in uspešen razvoj vseh gibalnih sposobnosti (moč, vzdržljivost, koordinacija, značilne tehnične prvine različnih športov in iger ..), prav tako pa tudi spoznavni razvoj vseh ostalih vsebin, ki spremljajo šport kot, zdravo tekmovalnost (odnosi, spoštovanje, fair play..). Torej povečanje gibalne učinkovitosti, usvajanje novih spretnosti in znanj ter razumevanje pomena gibanja in dejavnega življenjskega sloga.

VSEBINE

HOKEJSKE IGRE

Prilagojene igre (uporaba različnih palic in različnih žogic). Osnovne prvine hokejske igre.

IGRE Z LOPARJI

Igre z različnimi prilagojenimi pripomočki (baloni, žogice različnih velikosti, teže in trdote, loparji različnih velikosti). Drža loparja; osnovne tehnične prvine v posameznih igrah.

ŽOGARIJE- Elementarne igre z žogami (košarka,, rokomet, med dvema ognjema).

RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI

Hoja v različne smeri po ožjih površinah (napeti vrvi, več vrveh, gredi, traku ipd.). Vzdrževanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, žogah, vozičkih.

AKROBATIKA

Premagovanje orodij kot ovir (poligoni in štafete); različna lazenja in plazenja; akrobatske raznoterosti; dvigi in postavljanje človeških piramid. Prevali naprej in nazaj iz različnih začetnih položajev v različne končne položaje, tudi v kombinacijah in na kup mehkih blazin.

Akrobatske prvine skozi oporo na rokah: premet vstran, plezanje v stojo na rokah ob letveniku, stoja na rokah s pomočjo ali varovanjem.

SKOKI

Sonožni in enonožni poskoki v različne smeri (naprej, nazaj in v stran); zajčji poskoki; skakalni poligoni; različni skoki z višine; več skoki s pomočjo koordinacijske lestve.

Različna poskakovanja/preskakovanja: ristanc, polž, gumitvist, male in velike kolebnice. Naskoki na kup blazin in na skrinjo v različne opore; raznožka čez večnamenske blazine. Skoki z male prožne ponjave.

PLEZANJA

Plezanje po različnih plezalih; plezalni poligoni(plezanja, visenja, guganja).

ORGANIZACIJA

Pouk NIP športa poteka predvsem v športni dvorani enkrat tedensko. Torej v obsegu 35 ur letno. Pouk NIP športa je mogoče organizirati tudi zunaj oz. izven dvorane. Mogoče je tudi organizirati več ur trajajočo dejavnost. Odvisno od interesov in želja ter sposobnosti otrok.

NAČINI OCENJEVANJA

Določeni so standardi in minimalni standardi za vse tri starostne skupine. Osnova za ocenjevanje sta napredek v nekaterih gibalnih spretnostih ob upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju in razumevanje športa ter njegovih vplivov. Učenec pridobi najmanj dve oceni v šolskem letu.

                                                                       

 

Prilagodi izgled strani