Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA-TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

 

Ocenjevanje znanja

Učenec v obeh redovalnih obdobjih pridobi maksimalno tri pisne in najmanj tri ustne ocene. Pisni preizkusi znanja so napovedani, datumsko določeni in dogovorjeni z učenci. Po dogovoru se lahko oceni tudi projektno delo ali seminarska naloga. Učenec pridobi ustno oceno v individualnem razgovoru z učiteljem.

 

Kriteriji za pridobitev ustne ocene (2. vzgojno-izobraževalno obdobje)

Odlično : Učenec brez pomoči učitelja tekoče poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja, ustrezno uporablja zahtevane angleške fraze v dani situaciji in se primerno verbalno odziva v odnosu do sogovornika; učenec prepozna obravnavane slovnične strukture in jih pravilno in samostojno uporablja v kontekstu.

Prav dobro: Učenec brez pomoči učitelja poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja. Dovoljeni so manjši, redki spodrsljaji. Besedišče je manj bogato, frazeologija je manj eksaktna, verbalni odziv je še ustrezen v odnosu do sogovornika; učenec z redkimi napakami prepozna obravnavane slovnične strukture, ob opozorilu učitelja jih zna popraviti in uporabiti v kontekstu.

Dobro: Učenec večinoma ustrezno, vendar pomanjkljivo poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja. Besedišče je osnovno, potrebuje učiteljevo pomoč v obliki podvprašanj in asociacij. Vodeno uporablja slovnične strukture, napake so pogostejše.

Zadostno: Učenec ima težave pri izbiri ustreznih besed glede na temo in vlogo v interakciji. Besedišče je skromno in osnovno. V vodeni interakciji s sogovornikom se ob vidni ali pisni podpori učitelja odziva enobesedno ali nebesedno; sicer prepozna slovnične strukture, vendar se pojavlja  veliko napak pri vodeni uporabi.

Nezadostno: Učenčevo besedišče je neustrezno, preskromno in pomanjkljivo, izgovorjava besed je neustrezna, slovničnih struktur ne prepozna.

 

Kriteriji za pridobitev ustne ocene (3. vzgojno-izobraževalno obdobje)

Odlično : Učenec zna samostojno opisati obravnavani dogodek, situacijo ali krajšo zgodbo. Brez pomoči učitelja tekoče poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja, ustrezno uporablja zahtevane angleške fraze v dani situaciji in se primerno verbalno odziva v odnosu do sogovornika; učenec prepozna obravnavane slovnične strukture, zna opisati njihovo zgradbo in rabo ter jih pravilno in samostojno uporablja v kontekstu. Izgovorjava je ustrezna.

Prav dobro: Učenec ob pomoči učiteljevih podvprašanj opiše obravnavani dogodek, situacijo ali krajšo zgodbo. Brez pomoči učitelja poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja. Dovoljeni so manjši, redki spodrsljaji. Besedišče je manj bogato, frazeologija je manj eksaktna, verbalni odziv je še ustrezen v odnosu do sogovornika; učenec z redkimi negotovostmi prepozna obravnavane slovnične strukture, ob pomoči učitelja zna opisati njihovo zgradbo in rabo, ob opozorilu učitelja jih zna popraviti in uporabiti v kontekstu. Izgovorjava je ustrezna, mestoma so dovoljena so manjša odstopanja.

Dobro: Učenec ob učiteljevih podpornih vprašanjih ne zna opisati obravnavanega dogodka, situacije ali krajše zgodbe. Večinoma ustrezno, vendar pomanjkljivo poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja. Besedišče je osnovno, potrebuje učiteljevo pomoč v obliki podvprašanj in asociacij. Vodeno uporablja in opisuje slovnične strukture, napake so pogostejše. Izgovorjava je mestoma neustrezna.

Zadostno: Učenec ima težave pri izbiri ustreznih besed glede na temo in vlogo v interakciji. Besedišče je skromno in osnovno. V vodeni interakciji s sogovornikom se ob vidni ali pisni podpori učitelja odziva enobesedno ali nebesedno; sicer prepozna slovnične strukture, vendar se pojavlja  veliko napak pri vodeni uporabi. Izgovorjava je mestoma neustrezna.

Nezadostno: Učenčevo besedišče je neustrezno, preskromno in pomanjkljivo, izgovorjava besed je neustrezna ali napačna, slovničnih struktur ne prepozna.

Domača naloga je za vse učence obvezna.

 

 

Kriteriji za ocenjevanje pisnih preizkusov

Bralno razumevanje: Vsak vsebinsko ustrezen odgovor je ovrednoten z 1 točko. Za pravopisne napake točk praviloma ne odštevamo, razen v primerih, ko te ovirajo razumevanje prebranega ali ko spremenijo pomen posameznih besed.

Slušno razumevanje: Vsak ustrezen odgovor je ovrednoten z 1 točko ali z 0,5 točke. Za pravopisne napake točk praviloma ne odštevamo, razen v primerih, ko te ovirajo razumevanje prebranega, če spremenijo pomen posameznih besed ali če s slušno metodo preverjamo poznavanje specifičnih segmentov jezika, npr. pravilen zapis števil, vrstilnih števnikov in podobno.

Besedišče: Pravilno zapisano besedo ovrednotimo z 1 točko. Za vsako napačno zapisano črko v posamezni besedi se odšteje 0,5 točke. Če napačno zapisana črka spremeni pomen besede (npr., bear – beer), odgovor ovrednotimo z 0 točk. Slednje velja vključno za učence z bralno-napisovalnimi težavami, disleksijo, disgrafijo, dispraksijo in podobnimi specifičnimi primanjkljaji.

Jezikovna pravilnost (slovnica): Jezikovne strukture in ustrezne oblike glagolov morajo biti zapisane popolnoma pravilno, polovičnih točk ne dodeljujemo, razen v primerih, ko je napačen zapis črke posledica bralno-napisovalnih težav.

Drugo: Vsak popolnoma pravilno zapisan nepravilni glagol ovrednotimo z 0,5 točke ali z 1 točko, odvisno od tipa naloge. Za napačno zapisano črko v nepravilnem glagolu dodelimo 0 točk, slednje velja vključno za učence z bralno-napisovalnimi težavami, disleksijo, dispraksijo, disgrafijo in podobnimi specifičnimi primanjkljaji.

Nečitljive in nejasne zapise ovrednotimo z 0 točk.

Če sta pravilen in napačen odgovor zapisana hkrati, dodelimo 0 točk.

Daljše zapise mešanega tipa, ki preverjajo specifične segmente obvladovanja tujega jezika (npr. zapis datumov z besedami, splošna vprašanja in odgovori) ovrednotimo z 2 točkama, pri čemer se za vsako pravopisno ali slovnično napako odšteje po 0,5 točke.

Toleranca fonetičnega zapisa se lahko do določene mere upošteva izključno pri nalogah bralnega in slušnega razumevanja. Mera tolerance fonetičnega zapisa je odvisna od starosti učenca oziroma od vzgojno-izobraževalnega obdobja, v katerem se posamezni učenec nahaja.

Daljše pisne sestavke vrednotimo v skladu z merili, ki so opredeljena v kriterijih za vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja.

 

Pragovi med odstotki za ocenjevanje pisnih preizkusov

 

0% – 49% = 1

50% – 63% = 2

64% – 79% = 3

80% – 89 % = 4

90% – 100% = 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagodi izgled strani