Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA v 8. in 9. RAZREDU pri predmetu kemija

Učenec dobi v enem šolskem letu eno/dve pisne in dve/tri ustne ocene.

Pri naravoslovnih predmetih se ocenjuje tudi projektno delo v obliki delovne naloge. Ta lahko zajema izdelavo modela in predstavitev in/ali oceno eksperimenta, terensko delo in izdelava modela.

Pri predmetu kemijia se ocenjuje eksperimentalno delo.

Opisni kriteriji za ustno ocenjevanje znanja:

Ocena odlično (5)

Učenec: 

 • Samostojno odgovarja na zastavljena vprašanja.
 • Zna samostojno razložiti pojme in procese ter poiskati svoje primere.
 • Podatke smiselno vrednoti, pojasni, razloži, povzame in posploši.
 • Zna rešiti zahtevnejšo nalogo in pri tem kritično presodi smiselnost posameznih podatkov in rešitev v nalogi.
 • Zna samostojno predstaviti rezultate z uporabo diagramov, grafov in tabel.
 • Zna samostojno povezati teoretično znanje z vsakdanjim življenjem.
 • Ima izvirne ideje in jih zna zagovarjati in analizirati.

Ocena prav dobro (4)

 Učenec: 

 • Je pri ustnem ocenjevanju znanja samostojen.
 • Smiselno povezuje snov.
 • Sporabi znanje v znanih situacijah.
 • Zna razčleniti, posplošiti, opazovati, sklepati in izločiti bistvo pojavov.
 • Zna rešiti naloge in pojasniti procese na nivoju uporabe znanja.
 • Navaja primere iz lastnih izkušenj ter jih zna pojasniti.
 • Zna brati in razložiti pomen diagramov in grafov.
 • Dela redke in manj pomembne napake.

Ocena dobro (3)

 Učenec:

 • Doseže temeljna znanja.
 • Je samostojnejši pri ustnem ocenjevanju znanja.
 • Razume snov, a ne navaja podrobnosti.
 • Razume pomen diagramov in grafov.
 • Zna razložiti definicije, postopke, procese.
 • Prepozna uporabnost znanja v vsakdanjem življenju.

Ocena zadostno (2)

 Učenec:

 • Doseže minimalne standarde znanja določene v učnem načrtu.
 • Mora pokazati reproduktivno znanje (naštevanje, prepoznavanje) definicij, pojmov, simbolov.
 • Na vprašanja odgovarja s pomočjo učitelja.
 • Podaja pravilne, a nesistematične odgovore.
 • Snov le obnavlja in slabo razume.
 • Zna razložiti preproste naravoslovne poskuse.

Ocena nezadostno (1) Učenec:

 • Ne doseže minimalnih standardov znanja določenih v učnem načrtu.
 • Naštetih pojmov ne zna povezati v smiselno pravilno trditev.
 • Kljub pomoči učitelja s številnimi podvprašanji ne oblikuje primernega/pravilnega/sistematičnega odgovora.
 • Pozna le drobce učne snovi, vendar zamenjuje pojme, snov obnavlja nerazumsko ter ne pozna bistva.
 • Se skromno izraža.

Pisno ocenjevanje znanja

Je vsaj en teden prej napovedano in vpisano v dnevnik (e-Asistent).

Lestvica ocenjevanja v pisnih preizkusih:

ocena                           %

1                            0 – 44

2                          45 – 59

3                          60 – 74

4                          75 – 89

5                         90 – 100

Ocenjevanje eksperimentalnega dela:

 Pri oblikovanju ocene bo upoštevano:

 •  Ravnanje s pripomočki (to mora biti odgovorno, skrbno in varno).
 •  Natančnost merjenja in pravilen zapis meritev.
 •  Natančnost opazovanja in zapisovanja opažanj.
 •  Risanje skice aparature (s svinčnikom).
 •  Računanje.
 •  Natančnost pri izvajanju eksperimetalnega dela.
 •  Zapis poročila in ugotovitve o eksperimentu.
 •  Predstavitev opažanj in rezultatov.
 • Upoštevanje varnosti pri eksperimentiranju.
 • Samostojnost pri izvedbi eksperimenta

Pri ocenjevanju projektne naloge se upoštevajo naslednji kriteriji:

Ocena odlično (5)

 •     Samostojno iskanje virov in informacij (različna literatura – knjige, znanstvene revije, medmrežje), ki jih pri predstavitvi naloge pravilno navede.
 •     Kvalitetno in naravoslovno pravilno izdelana naloga, ki vsebuje vse elemente projektne naloge (model, predstavitev, učni list za sošolce).
 •     Samostojna, atraktivna in suverena predstavitev brez pomoči zapiskov ali drugih pripomočkov.

Ocena prav dobro (4)

 •  Samostojno iskanje virov in informacij (različna literatura – knjige, znanstvene revije, medmrežje), ki jih pri predstavitvi naloge pravilno navede.
 •  Kvalitetno izdelana naloga, ki vsebuje vse elemente projektne naloge (model, predstavitev, učni list za sošolce).
 •  Samostojna in suverena predstavitev ob majhni pomoči zapiskov (učenec do trikrat pogleda v zapiske ali druge pripomočke).

Ocena dobro (3)

 •     Samostojno iskanje virov in informacij (uporaba le enega knjižnega gradiva in medmrežja), ki jih pri predstavitvi naloge pravilno navede.
 •     Pomanjkljivo izdelana naloga (predstavitev in učni list za sošolce, manjka model).
 •    Razumevajoča interpretacija ob pomoči zapiskov.

Ocena zadostno (2)

 •     Uporaba podatkov samo iz medmrežja, pomoč učitelja pri iskanju ostalih virov.
 •     Naloga ne vsebuje vseh elementov projektne naloge, je nepopolna (manjka model, manjka učni list za sošolce).
 •      Pomanjkljivo izdelana naloga z napačnimi podatki.
 •      Nekvalitetna predstavitev naloge (učenec bere, se izgublja v lastnih zapiskih).
Prilagodi izgled strani